Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases de la convocatòria per a l'accés, mitjançant concurs oposició lliure d'una plaça d'agent de la Policia Local
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

ANUNCI de les bases de la convocatòria per a l'accés, mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça d'agent de la Policia Local

L'alcaldessa ha aprovat per Decret núm. 584 de 24 d'octubre de 2016 les bases del procediment selectiu per a laprovisió d'una plaça d'agent de la policia local mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, d'acord amb l'ofertad'ocupació publicada en el BOP de 21 d?abril de 2016.

En compliment del que estableix el Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés,promoció i mobilitat de les policies locals, es publica el text íntegre de les bases aprovades.

BASES.

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

La provisió, pel sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça d'agent de la policia local, d'acord amb el supòsit previsten l'article 31.2.a) del Decret 233/2002, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveisespecials, classe policia local, escala bàsica, grup de titulació C2, dotades amb les retribucions que corresponguind'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent, i nomenament interí de tres agents de la Policia Local.

SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS.

Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:

a) Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.

b) Haver complert 18 anys i no excedir de 55.

c) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estarseparat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici dela rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de lesfuncions pròpies de la categoria.

e) Tenir una alçada mínima de 1,60 m. les dones i de 1,70 m. els homes.

f) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic otècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional deprimer grau o un altre d'equivalent o superior.

g) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B.

Totes aquestes condicions s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.

TERCERA.- SOL·LICITUDS.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al registre general de l'ajuntament, dins el

termini improrrogable de 20 dies naturals des del següent al de la publicació d'aquesta convocatòria, i s'han d'adreçar alpresident de la corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38.4 de laLlei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiucomú.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Els aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la base segona i es comprometen a prestar jurament o promesa tal com estableix l'article 6 de la Llei 16/1991, de 10 dejuliol, de les policies locals.

Les sol·licituds han d'anar acompanyades d'un currículum vitae de l'aspirant, de fotocòpies del DNI, dels permisos i delstítols acadèmics exigits a la base segona i de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la fase deconcurs. Tots els documents s'han de presentar mitjançant fotocòpies degudament compulsades.

Els drets d'examen es fixen en la quantitat de 25 EUR, i han de ser satisfets prèviament pels aspirants, que hand'adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de la presentació de la sol·licitud.

QUARTA.- LLISTA D'ASPIRANTS.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació, o autoritat delegada, en eltermini màxim d'un mes dictarà resolució aprovant les llistes d'aspirants admesos i exclosos. En l'esmentada resoluciós'han d'indicar el lloc on es troben exposades al públic les llistes completes certificades d'aspirants admesos i exclosos is'ha de determinar el lloc, la data i l'hora de començament dels exercicis.

L'esmentada resolució també concedirà un termini de deu dies per a esmenes o reclamacions possibles.

Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d'ofici o a petició dels interessats. Lesal·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de quinze dies, transcorregut el qual, sense que s'hagidictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirantsadmesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.

CINQUENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR.

El tribunal qualificador estarà integrat per un nombre senar de persones designades per la corporació i formades per unpresident i vocals amb la següent distribució:

a) Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa corporació.

b) Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta matèria.

c) El terç restant ha de ser integrat per representants del Departament d'Interior, entre els quals hi haurà com a mínim,una persona en designada per l'Escola de Policia de Catalunya (actual Institut de Seguretat Pública) i una designada perla Direcció General de Seguretat Ciutadana (actual Direcció General d'Administració de Seguretat).

En cas que el secretari no sigui membre del Tribunal, actua amb veu però sense vot.

El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser designats conjuntament amb elstitulars.

La designació del tribunal s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'ajuntament, com a mínim 15 dies abans de les proves.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplentsindistintament, a més de la del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que els substitueixin.

El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o algunes deles proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se'lssotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei (BOE30/05/02), el tribunal qualificador és classifica en la categoria tercera.

SISENA.- PROCÉS DE SELECCIÓ.

La selecció per concurs oposició consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits o nivellV

d'experiència relacionats amb la tasca policial a exercir i en la superació de les proves corresponents. La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar els exercicis de la fase d'oposició.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

El dia, l'hora i el lloc d'inici de la primera prova es publicarà al tauler d'anuncis, com a mínim, amb 15 dies d'antelació.

La data, l'hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats pel tribunal i se'n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior, i per qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessari, per tal de facilitar-

ne la màxima divulgació. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l'oportuna notificació als interessats.

L'ordre d'actuació dels i de les aspirants, per a aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament s'establirà persorteig, i es publicarà al tauler d'anuncis de l'ajuntament com a mínim amb 15 dies d'antelació.

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l'horaassenyalats, fins hi tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.

Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en laconvocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la sevaexclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades alsefectes pertinents.

SETENA.- DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS.

El tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, mitjançant fotocòpies compulsades,d'acord amb el barem següent:

A) Antiguitat.

A.1 Per haver exercit com agent de la policia local a l'ajuntament convocant, per cada mes complert: 0,2 punts, fins a unmàxim de 2,5.

A.2 Antiguitat en altres cossos policials:

Per cada mes complert: 0,1 punts, fins a un màxim de 1,5.

B) Recompenses i distincions.

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos deseguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions de la categoria d'agent. Fins a un màxim de 0,5 punts.

C) Titulacions acadèmiques:

Per una titulació superior al títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional deprimer grau o un altre d'equivalent o superior: 0,5 punts.

D) Formació professional:

Per cursos de formació i perfeccionament que versin sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies de lescategories objecte de la convocatòria, fins a un màxim de 3 punts:

- Per cursos de durada inferior a 25 hores:

per cada un: 0,15 punts.

- Per cursos de 26 a 50 hores:

per cada un: 0,25 punts.

- Per cursos de 51 a 100 hores:

per cada un: 0'5 punts.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

- Per cursos de durada superior a 100 hores:

per cada un: 0,75 punts.

Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats. Si no ho fan així és computarancom cursos de durada inferior a 25 hores.

E) Nivell de coneixement de la llengua catalana:

Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística delDepartament de Cultura, o altres equivalents, fins a un màxim de 0,5 punts.

F) Experiència en treballs similars:

Per l'experiència adquirida en l'exercici de funcions de vigilant, segons l'article 1.2 i 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol,de les policies locals: per cada any complet: 0,5 punts, fins a un màxim de 1,5.

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 10 punts.

VUITENA.- EXERCICIS DE LA FASE D'OPOSICIÓ.

1r. Exercici. Aptitud física.

Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d'altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència del'aspirant. Consta de les subproves que s'especifiquen en l'annex 1 d'aquestes bases.

Per a la realització d'aquesta prova els i les aspirants han de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d'aquest certificatcomporta l'exclusió automàtica de l'aspirant del procés selectiu.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades eneducació física.

2n Exercici. Coneixement de la llengua catalana.

Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si escau, enla realització d'una entrevista amb una persona experta que permeti valorar-ne els coneixements orals.

Queden exempts de realitzar aquesta els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació deles sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística delDepartament de Cultura, o equivalent o superior.

Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, hagin participat i obtingut plaça enprocessos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta unaprova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixaoferta pública d'ocupació.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades ennormalització lingüística.

3r Exercici. Cultura general.

Consistirà en contestar, en un període màxim de 30 minuts un qüestionari tipus test amb 30 preguntes sobre matèries

relatives a coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit a la base segona isobre l'actualitat política, social i cultural. Es puntuarà entre zero i deu punts. Quedaran eliminats els opositors queN

obtinguin una qualificació final inferior a 5 punts.

V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

4t. Exercici. Prova teòrica.

Consisteix en contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari tipus test o diverses preguntes elaborades peltribunal i relacionades amb els temes que figuren a l'annex 2. El tribunal podrà disposar que els aspirants llegeixin lesrespostes davant seu i els podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns. Es puntuarà entre zero i deu punts.Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una qualificació final inferior a 5 punts.

5è. Exercici. Psicotècnic.

Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat baremats,estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.

Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil requerit pera l'exercici de les funcions policials.

A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista personal dels aspirants, a fi d'integrartots els elements explorats anteriorment. En aquest cas, a les entrevistes hi ha d'estar present, com a mínim, unmembre del tribunal.

En la prova psicotècnica, es tindran en compte les pautes previstes a la Resolució INT/2403/2015.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades enproves psicotècniques.

La falsedat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant.

6è Exercici. Reconeixement mèdic.

Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es detectaen els o les aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

NOVENA.- QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENT.

1. No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d'aspirants superior al de les places convocades.

2. Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris.

El primer exercici es qualificarà d'apte o no apte. Per ser declarat apte caldrà obtenir cinc o més punts de mitjana de les puntuacions de totes les subproves. Una subprova puntuada en zero punts comportarà l'eliminació de l'aspirant delprocés selectiu.

El segon exercici es qualificarà d'apte o no apte.

El tercer exercici es puntuarà entre zero i deu punts. Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una qualificaciófinal inferior a 5 punts.

El quart exercici es puntuarà entre zero i deu punts. Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una qualificació finalinferior a 5 punts.

El cinquè exercici es qualificarà d'apte o no apte.

3. La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes a la fase d'oposició, lesobtingudes a la fase de concurs.

4. Prèviament a la realització del sisè exercici, el tribunal farà públic un llistat ordenat dels aspirants amb les puntuacionsfinals atorgades a cada un d'ells, i cridarà els primers del llistat, en nombre igual al de places a cobrir, per tal que passinel reconeixement mèdic.

Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran al tribunal un informe de cada unV

dels aspirants.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

En cas que algun aspirant no superi el cinquè exercici, el tribunal cridarà el següent de la llista que hagi superat lesproves anteriors per tal que el realitzi.

5. Els aspirants que siguin considerats aptes en la prova mèdica seran proposats a l'alcaldia per al seu nomenamentcom a agent. El nombre d'aspirants proposats no podrà ser superior al de places convocades.

Els aspirants proposats hauran de presentar a la secretaria de la corporació, en el termini màxim de vint dies, elsdocuments acreditatius de les condicions exigides a la base segona.

Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no presenten la documentació o noreuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudicide la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.

DESENA.- NOMENAMENT DE TRES AGENTS INTERINS.

Les persones aspirants, amb un màxim de tres candidats, que superin tot el procés selectiu i no hagin estat nomenatsfuncionaris en pràctiques o de carrera fruit d'aquesta convocatòria seran proposades per al seu nomenament com aagent de la policia interí, prèvia superació de la revisió mèdica amb el resultat d'apte.

Els resultats es faran públics al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament, ordenant els aspirants per ordre de puntuacióobtinguda.

En cas d'empat entre dos o més aspirants es resoldrà establint l'ordre a favor de la persona que hagi obtingut la majorpuntuació en la fase d'oposició.

ONZENA.- CIRCUMSTÀNCIES DEL CESSAMENT I PERÍODE DE DURADA DE L'INTERINATGE.

La relació dels agents interins amb l'entitat local cessarà en les següents circumstàncies:

a) En prendre possessió com a funcionaris i funcionàries de carrera els i les aspirants aprovats en la convocatòria enquè s'incloguin les places ocupades pel personal interí.

b) En incorporar-se al lloc de treball els funcionaris i funcionàries de carrera que estiguin en situació administrativa ambdret a la reserva dels llocs de treball.

c) Quan no calguin els seus serveis.

d) Pel transcurs del període per al qual van ser nomenats.

e) Per renúncia de la persona interessada.

f) Per aplicació de la sanció de suspensió de funcions per falta qualificada com a greu o molt greu o per la separació delservei, acreditada mitjançant la instrucció d'expedient disciplinari conforme al que disposa la Llei 16/1991, de 10 dejuliol, de les policies locals.

DOTZENA.- INCIDÈNCIES.

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

TRETZENA.- RECURSOS.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcalde, si aquests actes decideixen directament oindirectament els fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixenindefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d'acord amb l'article 116de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiucomú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a

comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós administratiuN

d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en elV

termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 10 de la Lleiesmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen directament oindirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensióo perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d'un mes a comptar apartir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'alcalde.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seusinteressos.

ANNEX 1.

Proves físiques.

1. Prova Resistència (1.000 metres).

Consisteix a recórrer, durant el mínim temps possible aquesta distància.

2. Velocitat (50 metres).

Consisteix a recórrer a màxima velocitat durant el mínim temps possible aquesta distància.

3. Abdominals en 1 minut.

Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionades, els braços al clatell i els peus subjectats.

4. Salt vertical.

Dempeus davant d'una paret i amb el braç estès. Flexió profunda de cames i extensió fins tocar amb la mà el punt mésalt de la paret (2 intents).

Barem d'aptitud física homes.

Punts

1.000 metres

50 metres

Abdominals

Salt vertical

Punts

10

5'00''

7''00

60

50 cms.

10

5'10''

7''20

56

48 cms.

5'20''

7''40

52

46 cms.

5'30''

7''60

48

44 cms.

5'40''

7''80

44

42 cms.

5'50''

8''00

40

40 cms.

6'00''

8''20

36

38 cms.

6'10''

8''40

32

36 cms.

6'20''

8''60

28

34 cms.

6'30''

8''80

24

32 cms.

Barem d'aptitud física dones.

Punts

1.000 metres

50 metres

Abdominals

Salt vertical

Punts

10

6'00''

9''00

55

40 cms.

10

6'10''

9''20

51

38 cms.

6'20''

9''40

47

36 cms.

6'30''

9''60

43

34 cms.

6'40''

9''80

39

32 cms.

6'50''

10''00

35

30 cms.

7'00''

10''20

31

28 cms.

7'10''

10''40

27

26 cms.

7'20''

10''60

23

24 cms.

7'30''

10''80

19

22 cms.

V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ANNEX 2.

TEMARI.

A) TEMARI GENERAL.

Tema 1.- La Constitució espanyola: principis generals. Drets i deures dels espanyols. Les llibertats públiques. Lagarantia de les llibertats i dels drets i dels ciutadans.

Tema 2.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: disposicions generals. La Generalitat. El Parlament. El Consell Executiu.La Presidència. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat. La coordinació de les policies locals.

Tema 3.- L'Administració local. El municipi. La província. La comarca. Altres ens locals. El règim jurídic de l'administraciólocal.

Tema 4.- Normativa de règim local. Elements del municipi. L'organització municipal. Les competències municipals:concepte i classes. El Reglament Orgànic Municipal: concepte.

Tema 5.- L'Administració pública. Principis d'actuació: eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració icoordinació. Submissió de l'Administració a la Llei i al Dret. La llei. El Reglament: concepte i classes.

Tema 6.- La funció pública local: concepte. Classes de funcionaris. Drets socials i econòmics dels funcionaris. Deures ireglaments disciplinari. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari.

B) TEMARI ESPECÍFIC.

Tema 1.- La policia. Concepte. Missió, objectiu i funcions en un estat democràtic. Els diferents cossos policials a l'Estatespanyol. Llei Orgànica de forces i cossos de seguretat.

Tema 2.- La policia a Catalunya. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat ciutadana. La Llei de policieslocals.

Tema 3.- La policia local: concepte, funcions i organització. Dependència funcional i estructura jeràrquica. Drets i deure irègim disciplinari.

Tema 4.- Concepte de delicte i falta. Classes. La prevenció de la delinqüència: actuacions en matèria de prevenció.

Tema 5.- La policia judicial: actuacions en matèria de delicte. Investigació del delicte. Detenció del delinqüent.Diligències.

Tema 6.- Seguretat i ordre públic. La seguretat ciutadana: competència municipal. Actuacions en matèria d'ordre públic.

Tema 7.- Seguretat viària. Normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. El procedimentsancionador en matèria de trànsit.

Tema 8.- Ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública. Mapa de capacitat acústica. Ordenança detinença d'animals de companyia i animals potencialment perillosos.

Tema 9.- La protecció civil: autoritat competents. Actuacions en matèria de protecció civil. Col·laboració amb altresinstitucions.

ANNEX 3.

QUADRE D'EXCLUSIONS MÈDIQUES.

I. ANTROPOMETRIA:

- 1. La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i nodominant, pel que fa a les dones.

- 2. La capacitat vital, obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5, litres en els homes, i als 3 litres en les dones.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS:

- 1. Aparell circulatori.

1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.

1.2 Malformacions de cor o de grans vasos.

1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos.

1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.

1.5 Insuficiència coronària.

1.6 Pericarditis activa o residual.

1.7 Insuficiència arterial perifèrica.

1.8 Insuficiència venosa perifèrica.

1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.

1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

- 2. Aparell respiratori.

2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.

2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures o tòrax.

- 3. Aparell genitourinari.

3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari.

3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.

3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

3.4 Litiasi del tracte urinari crònica.

3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi.

- 4. Aparell digestiu.

4.1 Malformacions o lesions de l'aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i les glàndules salivals.

4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l'excreció.

4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.

4.4 Úlcera gastroduodenal.

4.5 Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).

4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.

4.7 Pancreopaties cròniques o recidivants.

E

- 5. Sistema hematopoètic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l'exercici de la funció policial.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

- 6. Aparell locomotor.

6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o quepuguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.

6.2 Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l'exercici de les funcions policials.

- 7. Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós.

7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat comportament social ilaboral.

7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic que incapaciti per a les funcionspròpies del lloc al qual aspira.

7.3 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicotròpiques.

7.4 Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d'intoxicació exògena (detecció de metabòlits de drogues d'abús enl'orina).

7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.

7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.

7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.

7.8 Tremolor. Tics o espasmes.

7.9 Trastorns de la son.

- 8. Glàndules endocrines.

8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.

8.2 Diabetis mellitus.

- 9. Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària).

- 10. Òrgans dels sentits.

10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme neuromotor.

10.2 Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.

10.3 Queratotomia radial.

10.4 Despreniment de retina.

10.5 Estrabisme manifest i no corregit.

10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.

10.7 Discromatòpsies.

10.8 Glaucoma.

10.9 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, dificulti de manera

important l'agudesa visual.

E

10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a 45 dB.

10

Dil uns, 28 de novembre de 2016

10.11 Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament o endeterminin afeccions cròniques.

10.12 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que comprometin lafunció fonatòria normal.

10.13 Trastorns en la parla. Quequesa.

- 11. Pell, fàneres i glàndules exocrines.

11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la funció policial.

11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policial o facilitar laidentificació.

11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial.

11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.

11.5 Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.

11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l'exercici de la funció policial.

- 12. Altres.

12.1 Processos neoplàsics.

12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques.

12.3 Malalties autoimmunes.

12.4 Diàtesi al·lèrgica.

12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció policial.

Sant Fost de Campsentelles, 28 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Montserrat Sanmartí i Pratginestós

11