Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

EDICTE

Queda aprovat definitivament l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2016, d'aquesta corporació per un import totalde 196.073,52 EUR, d'acord amb el que disposa l'article 42 del Real Decret 500/199, de 20 d'abril i 169 del Reial DecretLegislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ja quehavent-se exposat al públic durant un termini de quinze dies, no s'ha produït cap reclamació.

ALTES DESPESES BAIXES DESPESES CRÈDITS EXTRAORDINARIS

BAIXES ANUL·LACIÓ

Capítol 2

4.000,00 EUR

Capítol 2

4.000,00 EUR

Capítol 6

3.000,00 EUR

Capítol 6

102.461,52 EUR

Capítol 9

43.212,00 EUR

SUPLEMENT DE CRÈDIT

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT NEGATIVA

Capítol 6

142.673,52 EUR

Capítol 2

21.400,00 EUR

Capítol 4

10.000,00 EUR

Capítol 9

15.000,00 EUR

TRANSFERÈNCIA POSITIVA DE CRÈDIT

Capítol 2

23.900,00 EUR

Capítol 4

22.500,00 EUR

TOTAL ALTES 196.073,52 EUR

TOTAL BAIXES

196.073,52 EUR

Sant Feliu de Llobregat, 23 de novembre de 2016

L'alcalde president, Jordi San José Buenaventura