Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del pressupost municipal corresponent a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

EDICTE

Aprovat inicialment el Pressupost Municipal corresponent a l'exercici 2017, en sessió celebrada el dia 26 d'octubre de2016, i al no haver-se presentat cap al·legació durant el termini d'exposició al públic de quinze dies hàbils, ha quedataprovat definitivament l'esmentat Pressupost per a 2017, segons el resum següent:

CAPÍTOL

PRESSUPOST

IMPORT

ESTAT DE DESPESES

A) Operacions Corrents

Cap. 1

Despeses de Personal

16.027.316,00

Cap. 2

Compra de béns i serveis

14.099.233,00

Cap. 3

Despeses financeres

343.730,00

Cap. 4

Transferències corrents

4.128.828,00

Cap. 5

Fons de Contingència i altres imprevistos

188.015,00

B) Operacions de Capital

Cap. 6

Inversions reals

5.828.922,00

Cap. 7

Transferències de capital

173.920,00

Cap. 8

Actius financers

86.500,00

Cap. 9

Passius financers

2.904.446,00

TOTAL

43.780.910,00

ESTAT D'INGRESSOSA) Operacions Corrents

Cap. 1

Impostos directes

20.475.000,00

Cap. 2

Impostos indirectes

635.000,00

Cap. 3

Taxes i altres ingressos

5.304.430,00

Cap. 4

Transferències corrents

10.787.834,00

Cap. 5

Ingressos Patrimonials

642.700,00

B) Operacions de Capital

Cap. 7

Transferències de capital

1.545.000,00

Cap. 8

Actius financers

86.500,00

Cap. 9

Passius financers

4.304.446,00

TOTAL

43.780.910,00

Sant Feliu de Llobregat, 23 de novembre de 2016

L'alcalde president, Jordi San José Buenaventura