Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Adhesió al Programa Formació i Treball i modificació del lloc de treball de peó
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

ACORD

Ref.: AR/ab/att MS/RVG.

Número d'expedient: G2702016000001.

Número de registre: X2016006687.

Departament: RECURSOS HUMANS.

Assumpte: Modificar el catàleg de Llocs de Treball per preveure un salari mínim de 1.000 EUR bruts mensuals pelpersonal de Plans d'Ocupació. (G2702016000001).

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 29 de setembre de 2016, ha acordat el següent:

Vist que el Ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat va acordar en sessió celebrada en data 26 de maig de 2016,avançar cap a l'objectiu d'assegurar que els salaris del personal al servei de l'Ajuntament no siguin inferiors als 1.000EUR mensuals durant aquest mandat, fent arribar aquest acord a l'associació Anem a Mil, a tots els grups parlamentarisdel Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis deCatalunya.

Atès que entre les retribucions previstes en el Catàleg de Llocs de Treball vigent en aquest Ajuntament, que regula lesretribucions del personal al servei de la Corporació, no existeix cap lloc de treball amb unes retribucions inferiors als1.000 EUR mensuals.

Vist l'Acord relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats enel marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, de data 7 de setembre de2016, signat entre la Federació de Municipis de Catalunya, els sindicats CCOO i UGT, com a organitzacions sindicalsmés representatives de Catalunya, i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,pel que s'estableix la retribució de les persones en atur que participen en les accions d'experiència laboral i formació delprograma Treball i Formació, desenvolupat en l'àmbit territorial de Catalunya i en el marc de les polítiques activesd'ocupació que gestiona el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que siguin contractades per les entitats locals deCatalunya d'àmbit municipal i supramunicipal.

Atès que l'Acord esmentat en el paràgraf anterior estableix que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya finançarà unsalari brut de les persones participants amb 1.000 EUR mensuals més el prorrateig de les pagues extraordinàries per lajornada completa.

Atès que l'Acord és d'aplicació a totes les administracions locals de Catalunya, i es considera convenient, just inecessari regular les condicions laborals del personal que participa en programes temporals subvencionats, noúnicament en el programa Treball i Formació, si no per qualsevol programa subvencionat de Plans Locals d'Ocupació, oqualsevol altre programa d'ocupació temporal amb fonts de finançament o cofinançament aliè.

Vist que l'Acord estableix en el seu punt sisè, que les entitats locals de Catalunya i les seves entitats dependents ivinculades podran adherir-se al present Acord mitjançant acord de l'òrgan competent.

Vist el que disposa l'article 54.1 c) del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal alservei de les entitats locals, correspon al Ple de la Corporació l'aprovació del catàleg existent en la organització, d'acordamb les directrius recollides al Títol IV del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refósde la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Vist l'Acord del Ple de 22 de desembre de 2011, en el que es crea el lloc de treball de "Peó, Pla d'Ocupació", ambenquadrament orgànic a Promoció Econòmica, retribucions bàsiques corresponents al Grup de Classificació E,complement de destinació nivell 12 i complement específic de 123,33 EUR mensuals.

Atès que en data 14 de setembre de 2016, s'ha negociat i acordat amb la representació legal dels treballadors els termes de la present proposta.

Vist l'informe del Cap del departament de Recursos Humans de data 16 de setembre de 2016.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Per tot l'exposat, el President de la Comissió Informativa de Govern Obert i Serveis Generals proposa al Ple l'adopciódels següents,

ACORDS

PRIMER.- Adherir-se a l'Acord relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a demandantsd'ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya,de data 7 de setembre de 2016.

SEGON.- Modificar el lloc de treball de "Peó, Pla d'Ocupació" creat per acord del Ple de 22 de desembre de 2011, quepassa a tenir les següents característiques:

Denominació:

Personal d'oficis no qualificat

Codi Identificatiu:

1000

Enquadrament Orgànic:

Servei d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç

Grup de classificació professional: E (disposició addicional sisena del EBEP, altres agrupacions professionals sense requisit de titulació)

Titulació requerida:

Sense requisits de titulació

Retribució bruta anual:

14.000 EUR (a jornada completa) distribuïts entre retribucions bàsiques icomplementàries.

Tipus de lloc de treball:

De caràcter no permanent per l'execució de programes temporals.

Tipus de personal:

Laboral temporal o funcionari interí.

Jornada:

Completa o parcial

Altres característiques:

Les previsions d'aquest lloc de treball seran d'aplicació al personal del grup declassificació E que presti serveis en execució de programes temporals de polítiquesactives d'ocupació i/o promoció econòmica, que podran tenir diverses categoriesprofessionals com poden ser les de Peó, Operari/ària de neteja o qualsevol altraque respongui al corresponent programa temporal.

TERCER.- Publicar el present acord en el BOP i E-Tauler municipal i notificar-lo als Presidents/tes i Secretaris/àries dela Junta de Personal i el Comitè d'empresa, a les seccions sindicals d'aquest Ajuntament i comunicar-ho a les direccionsd'Àrea dels serveis que pugui afectar, a la Intervenció municipal i a Gerència.

Sant Feliu de Llobregat, 29 de setembre de 2016

El secretari, Agustín Recio Romero