Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Dictamen de comptes de l'exercici del 2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

ANUNCI

La Comissió de Comptes, a la reunió realitzada el dia 15 de novembre de 2016, va dictaminar els comptes de l'exercicide 2015, que donen el següent resum:

RESULTAT PRESSUPOSTARI:

Drets reconeguts

Obligacions reconegudes

Ajustos

Resultat Pressupostari

a) operacions corrents

2.377.590,91

1.696.392,51

681.198,40

b) operacions de capital

358.151,41

691.586,83

-333.435,42

1 Total operacions no financeres (a+b)

2.735.742,32

2.387.979.34

347.762,98

2 Passius financers

140.962,74

-140.962,74

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2.735.742,32

2.528.942,08

206.800,24

3 AJUSTOS per crèdits gastats amb romanent tresoreria

3.660,15

TOTAL AJUSTOS RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

210.460,39

ROMANENT DE TRESORERIA:

Fons líquids

484.691,43

Drets pendents de cobrament:

441.492,36

+ del pressupost corrent

298.111,85

+ de pressupostos tancats

136.315,25

+ d'operacions no pressupostàries

7.065,26

Obligacions pendents de pagament:

247.542,09

+ del pressupost corrent

111.930,28

+ de pressupostos tancats

311,53

+ d'operacions no pressupostàries

135.300,29

- pagaments pendent aplicació

0,00

ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

678.641,70

II

Saldos de dubtós cobrament

-54.894,72

III

Excés de finançament afectat

IV

ROMANENT DE TRESORERIA PER ?.DESPESES GENERALS

623.746,98

Sotmetent-se aquests a informació pública, pel termini de quinze dies.

Sant Esteve de Palautordera, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, Daniel Fernández Fuster