Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Suspensió de la llicència d'enderroc del passeig Torreblanca, 46
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

EDICTE

Ref.: EXP. SL/2016/01.

"DECRET NÚM. 2576/2016.

En data 14 de novembre de 2016 ha estat emès informe de valoració i actuació sobre el patrimoni per a l'àmbit de gestiódel territori del Museu de Sant Cugat del Vallès, en relació a l'immoble situat al Passeig Torreblanca, 46 i arrel de lasol·licitud d'enderroc de l'edifici preexistent.

Segons l'informe esmentat l'edifici està inclòs en la revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni arquitectònic deSant Cugat (RPEPPA) en tant que s'ubica dins l'àmbit tipològic D VI (conjunt del centre històric i comercial) i tot i no teniruna fitxa específica conté uns seguit de valors protegits per les ordenances del RPEPPA com són la composicióhistòrica i elements concrets protegits (columnes dels ordres clàssics de l'arquitectura i elements singulars, essentl'edifici existent construït l'any 1930 i l'informe conclou que es considera que la finca té valors històrics i artísticssuficients per ser4 preservat en tant que testimoni d'una fase històrica a Sant Cugat (el Sant Cugat d'estiueig deprincipis del segle XX) i una bona mostra de l'expressió artística d'aquell moment (L'eclecticisme) i a tal efecte, proposa,entre d'altres la inclusió de la finca en la revisió del Pla especial de Protecció del Patrimoni.

Atès que l'art. 73.1 TRLUC estableix l'oportunitat dels òrgans competents per a l'aprovació inicial de les figures deplanejament de suspensió de l'atorgament de llicències urbanístiques d'edificació, reforma, rehabilitació oenderrocament de construccions, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o reforma de les dites figures de planejament.

D'acord amb l'informe elaborat pel Museu de Sant Cugat del Vallès procedeix estudiar la reforma o modificació del Plaespecial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat amb la finalitat d'incloure, si escau, l'immoble ubicat alPasseig de Torreblanca núm. 46, així com concretar els diferents graus de protecció dels elements d'interès històric oarquitectònic.

Atès que la Comissió de Protecció del patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat del Vallès, en la seva sessió de data 23 de novembre de 2016 ha acordat sotmetre a estudi la possible inclusió de l'immoble esmentat.

En base a tot l'exposat i en exercici de l'àmbit de competència atribuït a l'Alcaldia per l'Article 53.1.s) del DecretLegislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

RESOLC:

PRIMER.- SUSPENDRE, a l'empara de l'article 73.1) del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya (TRLUC),aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i de conformitat amb els criteris orientatius que es desprenen del'informe emès pel Museu de Sant Cugat que consta a l'expedient i que a efectes de motivació s'incorpora al present Decret, la tramitació i concessió de llicències urbanístiques d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament deconstruccions en l'àmbit delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura a l'expedient, elaborat de conformitat ambel punt 3 de l'esmentat article 73 del TRLUC i que afecta concretament a la parcel·la ubicada al Passeig Torreblancanúm. 46 de Sant Cugat del Vallès.

SEGON.- Deixar constància que aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir als estudis previs per a lamodificació del Pla especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat amb la finalitat d'incloure, si escau,l'immoble ubicat al Passeig de Torreblanca núm. 46, així com concretar els diferents graus de protecció dels elements

d'interès històric o arquitectònic de l'edificació afectada per la suspensió.

TERCER.- DETERMINAR de conformitat amb l'article 74.1) de l'esmentat text legal, que el termini de suspensió serà,com a màxim, d'un any que començarà a comptar des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província

de Barcelona d'aquest acord, sense perjudici dels efectes jurídics que derivin de la notificació directa del present Decret a les persones físiques o jurídiques interessades.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

QUART.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La documentació restarà exposada al públic, als efectes de l'article 23.1 del reglament de la Llei d'Urbanisme, al Taulelld'Anuncis de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, plaça de la Vila núm. 1 i al web de l'Ajuntament www.santcugat.cat.

CINQUÈ.- DONAR COMPTE del present Decret al Ple municipal als efectes de formal coneixement."

Sant Cugat del Vallès, 24 de novembre de 2016

L'alcaldessa accidental i primera tinenta d'alcalde, Cristina Paraira i Beser