Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte d'accessibilitat i adequació del talús del Pinar
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

EDICTE

Referència: Aprovació inicial i definitiva del Projecte d'accessibilitat i adequació del talús del Pinar - (Exp. UO72/16/11).

Promoció: Pública.

Data aprovació inicial: 8 de novembre de 2016.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en sessió ordinària de 8 de novembre de 2016, ha acordat l'aprovació inicial i definitiva del projecte d'accessibilitat i adequació del talús del Pinar, a Sant Cugat del Vallés, isotmetre l'expedient a informació pública per termini de trenta dies, a partir del dia següent de la publicació delcorresponent edicte, en el Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació itaulell d'anuncis i web municipal, segons resulta de les determinacions de l'art. 37.1) lletra b, del Decret 179/1995, de 17d'agost, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Contra aquest acte d'aprovació definitiva, podeu interposar, potestativament, recurs de reposició davant l'Ajuntament enel termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la última publicació de l'esmentat edicte, o directament recurscontenciós administratiu dins el termini de dos mesos davant els jutjats contenciosos administratius de la província deBarcelona. No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

Sant Cugat del Vallès, 14 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Mercè Conesa i Pagès