Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit de la 4a fase del sector Grup d'habitatges Via Trajana
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

EDICTE sobre informació pública de l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit de la 4a fase del sector Grup d'habitatges Via Trajana

El Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió ordinària de data 27 d'octubre de 2016, va aprovar els acords següents:

"1. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit de la 4a fase del sector Grupd'habitatges Via Trajana.

2. Sotmetre a informació pública, per un termini d'un mes, el document de modificació de planejament, mitjançant edicteal Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbitmunicipal, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal.

3. Sol·licitar informes als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i concedir audiència alsajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb el del municipi que és objecte del pla.

4. La suspensió de l'atorgament i tramitació de llicències i comunicacions prèvies d'edificació, reforma, rehabilitació oenderrocament de construccions dins l'àmbit de la 4a fase del sector Grup d'habitatges Via Trajana, la instal·laciód'activitats compreses en l'àmbit esmentat que s'estableixin en una edificació preexistent destinada a uns usos diferents,de qualsevol procediment d'intervenció d'activitats compreses en l'àmbit esmentat inclòs el de comunicació prèvia, id'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.

La suspensió fa referència a la superfície que s'inclou en l'àmbit de la 4a fase del sector Grup d'habitatges Via Trajana,segons s'identifica en el plànol annex.

Aquesta suspensió de llicències es publicarà al BOP.

Els efectes de la suspensió de llicències duraran dos anys a partir de la publicació.

La Comissió Informativa de Territori actuarà com a Comissió de Seguiment d'aquest acord.

Facultar indistintament l'alcalde i el regidor delegat perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar elpresent acord.

5. Notificar aquest acord al Consorci del Besòs."

Es sotmet a informació pública, pel termini d'un mes, l'acord esmentat als efectes previstos en l'article 85 del Decretlegislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Per a la seva consulta, l'expedient d'Urbanisme núm. 30/2016 de modificació puntual del Pla general metropolità enl'àmbit de la 4a fase del sector Grup d'habitatges Via Trajana, es troba a disposició de qualsevol persona interessada alServei de Territori (planta quarta de l'edifici consistorial) de dilluns a divendres de les 9 del matí fins a la 1 del migdia.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

E

Sant Adrià de Besòs, 15 de novembre de 2016

C

La regidora de Territori, Ruth Soto i García