Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'Ordenança de mercats de venda no sedentària
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sallent

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 9 de novembre del 2016 va adoptar l'acord d'aprovar inicialment l'Ordenançade Mercats de venda no sedentària pel municipi de Sallent, alhora que acordava la submissió de l'esmentadaOrdenança a un tràmit d'informació pública durant trenta dies.

En compliment dels acords plenaris esmentats, l'expedient de referència, que inclou el text de l'Ordenança, podrà serexaminada i consultada per qualsevol interessat a les oficines municipals tots els dies feiners, durant un termini quefinalitzarà trenta dies hàbils després d'haver estat publicat el present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulerd'anuncis de la Corporació.

Durant el mateix termini d'informació pública qualsevol interessat podrà presentar per escrit, davant l'Ajuntament, lesreclamacions, al·legacions o suggeriments que estimi convenients en relació amb l'Ordenança esmentada. Si no s'hipresenta cap al·legació, reclamació o suggeriment en temps i forma, l'Ordenança esdevindrà aprovada definitivament demanera automàtica, sense tràmit ulterior, sens perjudici de la seva publicació oficial, tal com disposen l'article 70.2 de laLlei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 66 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveisdels Ens Locals de Catalunya.

Sallent, 14 de novembre de 2016

L'alcalde, David Saldoni de Tena