Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de les ordenances de l'ús públic de la riera de Merlès
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sagàs

ANUNCI

En el Ple d'aquest Ajuntament de data 27 d'octubre de 2016, es vàren aprovar inicialment LES ORDENANCES DE L'USPUBLIC DE LA RIERA DE MERLES.

Aquest acord resta sotmès a exposició publica per un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d'aquest anunci alButlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis de la CasaConsistorial i a la plana web www.sagas.cat per la formulació d'al·legacions i/o reclamacions.

En el cas de que no es presentin al·legacions ni reclamacions, l'ordenança aprovada quedara aprovada definitivamentsense necessitat d'adoptar cap altra acord i es procedira a la seva publicació integra en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona als efectes de la seva entrada en vigor.

Sagàs, 8 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Silvia Triola Costa