Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de les bases reguladores específiques del Concurs English Clips, del curs 2016-2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sabadell

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió de 31 d'octubre de 2016, ha aprovat les bases reguladores específiques delConcurs "English Cllips", del curs 2016-2017, que atorga el Departament d'Educació de l'Ajuntament de Sabadell.

Tanmateix, la Junta de Govern Local ha ordenat publicar i sotmetre a informació pública les esmentades basesreguladores durant un termini de vint dies com a mínim, en els termes establerts a l'article 124.2 del Decret 179/1995, de13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

El text íntegre de les bases reguladores específiques del Concurs "English Cllips", del curs 2016-2017 és el que estranscriu a continuació:

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS "ENGLISH CLIPS" 2016-2017.

1. FINALITAT DEL CONCURS.

La finalitat del concurs "English Clips" és seleccionar els millors vídeos en llengua anglesa presentats pels centreseducatius de la ciutat, que compleixin els requisits establerts en les presents bases.

"English Clips" és un concurs que es presenta en el marc del Programa Ciutat i Escola de la Regidoria d'Educació, amb l'objectiu de fomentar la participació i la creativitat en el camp de la llengua anglesa.

2. DESTINATARIS.

Poden presentar treballs i optar als premis els nois i noies de 2n cicle d'educació secundària obligatòria, batxillerat icicles formatius matriculats a qualsevol centre educatiu de Sabadell. Els tècnics del Servei d'Educació comprovaranaquest requisit d'admissió amb els respectius centres educatius. La participació dels alumnes en el concurs es farà através del professorat del centre docent interessat a participar-hi.

Els participants poden fer-ho de forma individual o en grups formats per un màxim de 2 persones.

Cada centre educatiu podrà presentar com a màxim 5 clips al concurs.

3. REQUISITS DELS PARTICIPANTS.

Els participants s'hauran de trobar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, la Generalitati l'Estat, així com de les seves obligacions amb la Seguretat Social i no incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de beneficiari de subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, desubvencions.

4. REQUISITS DELS TREBALLS PRESENTATS.

Els vídeos presentats han de ser de creació pròpia, realitzats integrament en llengua anglesa, i protagonitzatsprincipalment pels seus/seves autors/res.

Tots els menors d'edat que surtin en el vídeo han de presentar el document de drets d'imatge degudamentcomplimentat, adjuntat en l'annex III.

Els vídeos no poden ser més llargs de 3 minuts ni més curts d'1 minut.

Cada alumne o grup d'alumnes pot presentar només un vídeo, amb la limitació per centre de 5 clips.

El tema del vídeo ha d'estar vinculat amb el fil argumental "A TV Comercial".

Les escoles hauran de tenir l'autorització signada dels pares per als drets d'imatge.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Els vídeos dels participants es podran gravar amb el suport que cada grup o participant consideri oportú, i cal registrar-

los en el portal de Youtube, creant un compte propi o utilitzant el del centre educatiu, fent-hi constar el títol del vídeo i elsautors.

Els enllaços d'Internet del/s clips/s que presentarà cada centre caldrà enviar-los a l'adreça de correu electrònic:ciutatiescola@ajsabadell.cat dins del termini establert, amb les següents dades:

1. Títol del clip.

2. Nom i dos cognoms dels alumnes que l'han elaborat.

3. Data de naixement i DNI dels alumnes.

4. Curs.

5. Centre educatiu.

6. Professorat de referència.

Els vídeos presentats al concurs no poden contenir cap material il·lícit, pornogràfic, o que atempti de qualsevol formacontra drets de terceres persones, inclosos els drets de propietat intel·lectual.

La participació en el concurs resta limitada a vídeos originals, no afectats per drets de tercers, i els autors dels mateixos,o els seus representants legals en cas de menors d'edat, es fan responsables de qualsevol reclamació per autoria oplagi.

L'Ajuntament de Sabadell no assumeix cap responsabilitat derivada dels vídeos presentats i del seu contingut.

5. DOTACIÓ ECONÒMICA.

S'estableixen els següents premis:

- Un primer premi: tauleta tàctil (tablet) de 7 polzades.

- Dos premis finalistes: reproductor MP5.

- Un premi pel centre educatiu del clip guanyador en 1a posició: material escolar en anglès.

Un mateix centre educatiu no pot rebre l'atorgament de més d'un premi.

El jurat podrà declarar els premis deserts si considera que els vídeos presentats no responen als estàndards de qualitatdefinits, segons els criteris de valoració, al tema del concurs, o per qualsevol altra circumstància degudament motivada.

6. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.

S'estableixen dues fases diferenciades per presentar la sol·licitud de participació al concurs:

- El professorat interessat haurà d'inscriure's al concurs mitjançant la inscripció al Programa Ciutat i Escola fins el 30 denovembre de 2016.

El fet de no inscriure's al concurs en aquest termini implicarà la posterior inadmissió dels clips que es presentin.

b) La presentació pròpiament dita dels treballs es realitzarà fins el 31 de març de 2017, mitjançant la tramesa d'uncorreu electrònic a l'adreça ciutatiescola@ajsabadell.cat, amb els enllaços d'Internet dels clips, segons s'estableix a labase 4a.

Tots els treballs inscrits han de ser presentats pel centre educatiu corresponent i rebuts per la Regidoria d'Educació dinsN

dels terminis establerts, i en cas contrari s'exclourà la participació per extemporaneïtat.

V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.

La participació en el concurs dels alumnes es realitza a través dels professors dels centres educatius, per la qual cosaen el moment de la inscripció i de la presentació dels clips els alumnes no hauran de presentar cap documentació.

Els guanyadors i/o finalistes d'aquest concurs, hauran de presentar la següent documentació abans de rebre el premicorresponent:

- En el cas de les persones majors de 16 anys, s'ha de presentar signada la "Declaració responsable", segons l'annex I.

- La "Cessió de drets intel·lectuals", segons model de l'annex II. En el cas d'alumnes menors d'edat, signaran l'annex IIels seus representants legals.

- L'?Autorització de l'ús de la imatge", segons l'annex III. En el cas de protagonistes del vídeo menors d'edat, l'han designar els seus representants legals.

8. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DELS PREMIS.

1. Els premis s'atorgaran en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb allò previst en la Llei 38/2003, de 17de novembre, general de subvencions.

2. En el procediment d'atorgament intervindrà un jurat, que estarà format per membres de les Escoles d'idiomes de laciutat, i que valorarà els clips presentats.

3. Els criteris de valoració que emprarà el jurat per seleccionar els vídeos guanyadors són:

a. Originalitat, creativitat i component innovador.

b. Eficiència comunicativa.

c. Aspectes lingüístics: correcció gramatical, pronunciació i adequació de vocabulari.

d. Qualitat tècnica del vídeo: imatge i so.

4. L'ordenació i instrucció del procediment de concessió serà realitzada per la Regidoria d'Educació. Els alumnes i/o elsvídeos que no compleixin qualsevol dels requisits establerts seran exclosos del concurs de forma motivada.

6. El jurat farà públic el veredicte en un acte públic durant el mes de juny de 2017, en un acte que es celebrarà al CasalPere Quart.

7. Els premis es lliuraran als guanyadors en el mateix acte en què es farà la presentació pública dels vídeos premiats.

8. La presentació de la sol·licitud per a la participació en aquest premi implicarà la manifestació tàcita de consentimentinequívoc al tractament de dades de caràcter personal i la seva publicació en els termes establerts en l'anterior apartat,d'acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcterpersonal.

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.

El fet de prendre part en aquest concurs significa l'acceptació d'aquestes bases. L'incompliment de les bases per partd'un concursant comportarà l'exclusió d'aquest del concurs.

El Servei d'Educació es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Dil uns, 28 de novembre de 2016

La qual cosa es fa pública pel general coneixement.

Sabadell, 7 de novembre de 2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea d'Acció Social i Cultura, Joan Berlanga Sarraseca