Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient núm. 12/2016, de concessió de crèdit extraordinari
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Montgat

EDICTE

Exp. 3505/2016.

Aprovar inicialment pel Ple de l'Ajuntament de Montgat en sessió de data 24 de novembre de 2016, l'expedient núm.12/2016, de concessió de crèdit extraordinari finançat mitjançant Romanent de Tresoreria per despeses generals en elPressupost Municipal per a 2016, estarà exposat al públic als Serveis Econòmics de l'Ajuntament durant el termini dequinze dies hàbils comptats des de la data de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, període durant el quales podrà examinar per qualsevol habitant del terme o persona interessada i presentar en contra les al·legacions queestimi convenients, de conformitat amb l'article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.

Si no es presenta cap reclamació, l'expedient es considerarà definitivament aprovat. En cas contrari el Ple del'Ajuntament disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

Montgat, 25 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Rosa M. Funtané Vila