Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del projecte d'obres de millora en el carrer Terrisser
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Moià

ANUNCI d'aprovació definitiva

Per Decret d'Alcaldia 051/2016 de vint-i-nou de febrer es va resoldre aprovar inicialment el projecte d'obres de millora enel carrer Terrisser, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d'execució per contracte de 33.539,95EUR més 7.043,39 EUR d'IVA que dóna un pressupost total de 40.583,33 EUR.

Per Decret d'Alcaldia 333/2016 de vuit de novembre es va resoldre aprovar definitivament el Projecte, amb resolucióexpressa de les al·legacions presentades durant el termini d'exposició pública, pel que l'acord d'aprovació inicial haesdevingut definitiu.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant elJutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors del següent al de la notificació. Alternativament ide forma potestativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en eltermini d'un mes comptador del següent al de la notificació.

Moià, 11 de novembre de 2016

L'alcalde, Dionís Guiteras i Rubio