Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització de la modificació de la contractació del servei de docència, direcció pedagògica i vigilància dels diferents programes formatius de l'Escola Municipal de Música
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Mataró

ANUNCI de formalització de modificació de contracte

En data del vint-i-sis de setembre de dos mil setze, s'ha formalitzat la modificació de la contractació del servei dedocència, direcció pedagògica i vigilància dels diferents programes formatius de l'Escola Municipal de Música de Mataróampliant el seu import (Exp: 34/2014).

La modificació d'aquest contracte ha estat aprovada mitjançant decret núm. 6289/2016 de 2 de setembre del RegidorDelegat de Serveis Centrals de l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa Musicop SL i Visualsonora SCCL UTE.

El preu de la modificació és de 122.941,27 EUR, exempt d'IVA.

Mataró, 17 de novembre de 2016

El regidor delegat de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez Antequera