Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del contracte del servei del taller de Teatre Jove de la Regidoria de Joventut
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Matadepera

ANUNCI de l'Ajuntament de Matadepera, sobre licitació del contracte de servei del Taller de Teatre Jove de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Matadepera

1 Entitat adjudicadora:

a) Ajuntament de Matadepera.

b) Dependència que tramita l'expedient:

? Dependència: Departament de contractació.

? Adreça: Ajuntament de Matadepera, plaça de la Vila núm. 1, 08230 Matadepera (Barcelona).

? Telèfon: 93 787 02 00.

? Correu electrònic: cortadatt@matadepera.cat.

? Adreça d'internet del perfil del contractant: www.matadepera.cat, seu electrónica.

? Data límit d'obtenció de documentació i informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

c) Número d'expedient: 37/2016.

2 Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Realització del servei del taller de Teatre Jove consistent en la dinamització d'un taller deteatre adreçat a joves d'entre 12 i 18 anys, per part de professionals acreditats, amb un horari fix de 2 hores setmanals.

b) Tipus: Contracte de serveis.

c) Lloc d'execució: Casal de Cultura de Matadepera, c/ Pere Aldavert, núm. 4, 08230 Matadepera (Barcelona).

d) Durada del contracte: De l'1 de gener de 2017 al 31 de maig de 2019, pròrroga inclosa.

3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Forma: adjudicació a l'oferta econòmicament més avantatjosa per diversos criteris d'adjudicació, (a la clàusula 21ª delplec de clàusules administratives particulars es detallen aquests criteris).

4 Valor estimat del contracte: 18.375 EUR més IVA per tota la durada del contracte inclosa la pròrroga.

5 Pressupost base de la licitació: 11.375 EUR més IVA.

6 Garanties:

Garantia provisional: Es dispensa.

Garantia definitiva serà del 5% de l'import d'adjudicació.

7 Obtenció de documentació i informació:

a) Perfil del contractant de l'Ajuntament de Matadepera (www.matadepera.cat).

b) Data límit per a l'obtenció de documents i informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

8 Requisits específics del contractista:

a) Acreditar la capacitat d'obrar d'acord amb el que disposa la clàusula 13ª del plec de clàusules administrativesparticulars.

b) Acreditar la solvència econòmica i financera d'acord amb la clàusula 13ª del plec de clàusules administratives particulars.

c) Acreditar la solvència tècnica i professional d'acord amb la clàusula 13ª del plec de clàusules administrativesE

particulars.

C

d) Altres requisits: els establerts en els plecs de clàusules administratives particulars.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

9 Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: quinze dies naturals posteriors a la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficialde la Província de Barcelona.

b) Documentació que s'ha de presentar: la que detalla la clàusula 14a dels plecs de clàusules administrativesparticulars.

c) Lloc de presentació:

Ajuntament de Matadepera.

Plaça de l'Ajuntament núm. 1.

08230 Matadepera.

Telèfon: 93 787 02 00.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos.

e) Admissió de variants: no s'admeten.

10 Obertura de les ofertes:

L'acte d'obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i tindrà lloc a la Sala d'Actes de la corporació. En la webmunicipal (www.matadepera.cat), al perfil del contractant, es fixarà la data de l'acte públic d'obertura de les oferteseconòmiques.

11 Despeses dels anuncis:

Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari i el seu import màxim serà de 1.000EUR.

12 Altres informacions:

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 16 de novembre de 2016, va aprovar el plec de clàusulesadministratives particulars i el plec de prescripcions. tècniques, que regulen la contractació i execució d'aquest servei. L'acord que aprova aquest expedient i disposal'obertura del procediment d'adjudicació és definitiu en via administrativa i es pot interposar potestativament recurs dereposició davant de la Junta de Govern Local en el termini d'un mes a partir del dia següent a la publicació d'aquestanunci en l'últim butlletí que surti publicat o, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala ContenciosaAdministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats com s'ha esmentat.

Matadepera, 17 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Mireia Solsona i Garriga