Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contracte de pràctiques d'acord amb el Programa de garantia juvenil
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Masquefa

ANUNCI

Segons l'article 94.3 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 dejuliol, es fa públic que la Junta de Govern Local del dia 14 de novembre de 2016 ha aprovat el contracte de treball enpràctiques de persones beneficiàries del programa de garantia juvenil a Catalunya, en règim laboral i amb caràctertemporal a l'empara del Reial decret 2720/98, de 18 de desembre (Durada determinada a temps complet, en pràctiquesgarantia juvenil) a la Sra. AGT com a aux. administrativa; a la Sra. OCM com a integradora social i al Sr. HSM com atècnic administratiu, pel període 15/11/2016-14/05/2017.

Masquefa, 16 de novembre de 2016

L'alcalde, F. Xavier Boquete i Saiz