Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Exposició pública de la sol·licitud de transmissió de la titularitat del nínxol 209, fila 3, grup 3
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Masquefa

ANUNCI

Ha estat sol·licitada la transmissió de titularitat de la concessió funerària:

Nínxol núm. 209 Fila 3 Grup 3, titular el Sr. AMPARO PEREZ MERINO (difunta), canvi de titularitat a favor del Sra. PEDRO MORALES PEREZ.

Es fa públic perquè en el termini de 20 dies comptats des de l'endemà d'aquesta publicació, puguin presentaral·legacions i/o reclamacions les persones que es considerin amb algun dret sobre els mateixos.

Transcorregut aquest termini sense haver-se'n presentat cap, es procedirà a formalitzar el canvi de titularitat a favor delsol·licitant.

Masquefa, 16 de novembre de 2016

L'alcalde, Xavier Boquete i Saiz