Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases que regiran el procés selectiu per a la provisió del lloc de treball de tècnic de manteniment i via pública
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Masnou

EDICTE

En virtut de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió de data 10 de novembre de2016 es convoca el procés selectiu per a cobrir el lloc de tècnic/a de manteniment i via pública, inclosa a l'oferta públicad'ocupació 2015, d'acord amb les següents:

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER PROVEIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/AMITJÀ.

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

La provisió d'una plaça de tècnic/a mitjà destinada a cobrir el lloc de treball de tècnic/a de Manteniment i Via Pública, vacant a la plantilla de personal laboral fix d'aquesta corporació, inclosa a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2015,mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.

2. PLACES CONVOCADES I FUNCIONS.

Categoria: tècnic/a mitjà, grup A2.

Règim jurídic: laboral.

Tipus de nomenament: laboral fix.

Jornada: Completa.

Funcions:

Realitzar el seguiment i control dels contractes externs (neteja viària, passeig marítim i platges, recollida de diferentsfraccions, obres via pública i clavegueram, cuba, pintura viària,...), seguiment i validació de treballs diversos a la viapública, de les obres a la via pública, i en generals totes aquelles altres que determini la direcció municipal.

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA.

a) Els que estableixen les bases generals aprovades per la Junta de Govern Local de 30 de juliol de 2009 i publicades alBOP núm. 190 de 10 d'agost de 2009, així com al web municipal www.elmasnou.cat.

b) Estar en possessió del títol d'enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o grau equivalent.

c) Acreditar el nivell de suficiència de català (nivell C).

d) Acreditar nivell superior de coneixements de llengua castellana.

e) Abonar els drets d'examen d'acord amb el que estableixen les ordenances fiscals pel grup A2.

f) Estar en possessió del carnet de conduir classe B.

4. PROCÉS SELECTIU.

El procediment de selecció és el de concurs oposició lliure, que es regeix per les bases generals vuitena a onzena.

4.1. Fase d'oposició:

Consta de quatre exercicis de caràcter obligatori i eliminatori: un de teòric que consta de dues subproves, dos deE

coneixements de llengua, i un altre de pràctic.

C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

A. Prova de caràcter teòric:

A.1. Prova de coneixements generals.

Consisteix a contestar un qüestionari de 40 preguntes amb respostes alternatives basades en el contingut del temarigeneral que figura a l'annex 1 (places del grup A1 i A2) de les bases generals publicades al BOP núm. 190 de 10d'agost de 2009 i en el web de l'ajuntament www.elmasnou.cat.

El temps per a la realització d'aquest exercici és de quaranta minuts.

L'exercici es valorarà de 0 a 10 punts i per a la puntuació d'aquesta prova s'utilitzarà la fórmula següent:

Puntuació = [(C - (E x 0,25))/P] x 10.

C= Respostes correctes.

E= Respostes errònies.

P= Total de preguntes.

A.2. Prova de coneixements específics.

Consisteix a desenvolupar per escrit, durant un temps màxim d'una hora i mitja, un tema a escollir entre dos temesdeterminats pel Tribunal per sorteig i relacionats amb el temari específic del programa.

En aquest exercici es valorarà la formació general, la claredat i l'ordre de les idees, l'aportació personal de l'aspirant, lacapacitat de síntesi i la profunditat dels coneixements.

L'exercici es valorarà de 0 a 10 punts.

La puntuació de la prova de caràcter teòric serà la suma de puntuacions de les dues subproves.

Restarà eliminat l'aspirant que obtingui una puntuació inferior a 4 punts en alguna de les dues subproves, i els aspirants que obtinguin una puntuació inferior a 10 punts en la suma de les dues subproves.

B. Prova de coneixements de català.

Consisteix en la realització d'un exercici que acrediti el coneixement de la llengua catalana de nivell de suficiència (nivellC). Resten exempts d'aquesta aprova els aspirants que hagin acreditat aquests coneixements d'acord amb la basegeneral cinquena. La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

C. Prova de coneixements de llengua castellana.

Consisteix en la realització d'un exercici que acrediti el coneixement de la llengua castellana de nivell superior. Restenexempts d'aquesta aprova els aspirants que hagin acreditat aquests coneixements d'acord amb la base general quarta icinquena. La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

D. Prova pràctica.

Consisteix en la resolució d'un o més supòsits pràctics relacionats amb el contingut del temari general i/o del temariespecífic.

L'exercici es valorarà de 0 a 20 punts. Restarà eliminat l'aspirant que obtingui una puntuació inferior a 10 punts.

La puntuació de la fase oposició serà la suma de totes les proves puntuables.

4.2. Fase de concurs:

La documentació per a aquesta fase del procés selectiu, no serà necessari lliurar-la en el moment de presentar la

sol·licitud. L'òrgan de selecció obrirà un període de presentació de documents, un cop iniciat el procés selectiu iN

prèviament a la fase de concurs, el qual serà publicat al web de l'Ajuntament del Masnou. Tot i això, només es V

comptabilitzaran els mèrits al·legats dels quals ja s'estigués en possessió en la data de finalització de la presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu, i mai els que s'hagi meritat amb posterioritat a aquesta data.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Els mèrits al·legats i provats fefaentment es valoraran segons el barem següent:

A) Experiència professional.

1. Per serveis efectius prestats a l'Administració pública realitzant funcions pròpies de la plaça convocada: 0,50 puntsper cada any de servei.

2. Per experiència professional en el sector privat en funcions relacionades amb la plaça convocada: 0,25 punts percada any de servei.

En cas de superposar-se temporalment situacions d'exercici professional previstes en més d'un supòsit dels queconsten en els apartats anteriors, només serà valorada aquella que representi una puntuació superior per a l'opositor.

La puntuació total no podrà ser superior a 3 punts.

B) Expedient acadèmic o titulacions:

Per titulacions universitàries addicionals o superiors a l'exigida i relacionades amb les característiques del lloc de treball:0,5 punts per cada titulació.

La puntuació total no podrà ser superior a 1 punt.

C) Formació:

1. Per la realització de postgraus, mestratges o estudis similars que tinguin relació amb les funcions de la plaça: 0,02punts per hora lectiva fins un màxim d'1 punt.

2. Per la realització de cursos, seminaris i/o jornades directament relacionats amb matèries pròpies de les funcions de laplaça convocada, a raó de 0,01 punts per hora lectiva fins un màxim d'1 punt. En el cas que no constin les horeslectives, es valorarà amb 0,01 per curs.

La puntuació total no podrà ser superior a 2 punts.

D) Entrevista.

Per tal de comprovar les condicions específiques exigides per al desenvolupament del lloc de treball, a criteri de l'òrganseleccionador, es podrà mantenir una entrevista amb els candidats, per tal de determinar-ne el nivell de formació il'experiència professional.

La puntuació màxima serà de 2 punts.

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 8 punts.

5. PERÍODE DE PROVA.

S'establirà un període de prova amb els efectes i les condicions que es preveuen a la base general quinzena.

6. RÈGIM DEL PROCÉS SELECTIU.

Aquesta convocatòria es regeix per les presents bases específiques i per les bases generals aprovades per la Junta deGovern Local de 30 de juliol de 2009, que han estat publicades al BOP número 190, de data 10.08.09, i en extracte alDOGC número 5452, de data 27.08.09, i en el web de l'Ajuntament www.elmasnou.cat.

ANNEX 1.

1. Preparació de contractes per les administracions públiques: Normes generals. Especial referència als plecs de

clàusules administratives particulars i als de prescripcions tècniques. Tipologies de tramitació d'expedients.

E

2. Valoració i redacció d'informes d'adjudicació.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

3. Els plans de manteniment. Manteniment correctiu i manteniment preventiu.

4. Aigües residuals: urbanes i industrials. Característiques físiques, químiques i microbiològiques. Variació temporal decabals i concentracions.

5. Xarxes de sanejament urbà. Tipus. Elements. Materials.

6. Manteniment de la xarxa de clavegueram. Tipus. Tasques. Repercussió econòmica.

7. Pla Director de Clavegueram. Concepte, descripció i utilitat.

8. Contractes de manteniment de la xarxa de clavegueram amb empreses privades. Trets bàsics de plecs decondicions. Coordinació i direcció de treballs.

9. Tipus de formigó. Propietats. Problemàtiques. Resistències.

10. Additius del formigó. Condicions ambientals i durabilitat d'estructures de formigó.

11. Disseny de vies urbanes per la circulació de vehicles de motor. Secció transversal. Organització de xarxes desubministrament de serveis.

12. Ordenació de la mobilitat de vianants en l'àmbit urbà. Tipologia de carrers.

13. Elements reductors de velocitat de vehicles. Tipologies. Criteris d'implantació i disseny.

14. Interseccions de vies urbanes. Principis generals. Tipus.

15. L'estacionament en àmbit urbà. Tipologies. Dimensions.

16. Fonaments: Els fonaments com a transmissors de càrregues. Fonaments superficials: tipus i característiquesprincipals. Fonaments profunds: tipus i característiques principals.

17. Rotondes. Avantatges i inconvenients. Tipus. Característiques geomètriques. Senyalització i abalisament.

18. Senyalització vertical i senyalització horitzontal. Elements de seguretat i sistemes de contenció de vehicles.

19. Senyalització obres i desviaments.

20. Elaboració i direcció d'estudis de seguretat i salut: elaboració i contingut mínim. El pla de seguretat i salut.

21. La direcció de les obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. Pla iexecució d'una obra. Les certificacions d'obres. Modificacions d'obra i projectes reformats. Revisió de preus.

22. Projecte d'obres. Avantprojecte i estudis previs. Estructura del projecte. Els plecs de clàusules administratives i elsplecs tècnics generals i particulars.

23. Compactació dels sòls. Humitat i densitat. Assaig Proctor. Estats de consistència. Límits d'Atterberg. Equivalent desorra.

24. Estabilització de sòls amb additius: amb ciment, amb lligants bituminosos, amb clorurs, amb calç. Graves escòria.

25. Capacitat de suport de les esplanades. Assaig CBR. Assaig amb placa de càrrega.

26. Ferms. Característiques. Materials. Tipus. Construcció.

27. Tractaments superficials de ferms. Regs sense graveta. Regs amb graveta. Regs profunds.

28. Dimensionament de ferms. Mètodes analítics. Mètodes empírics.

E

29. Reforç de ferms flexibles. Mètodes. Renovació superficial.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

30. Mescles bituminoses. Materials. Propietats. Tipus. Dosificació. Patologies.

31. Lligants bituminosos dels ferms flexibles. Betums asfàltics. Betums fluïdificats. Emulsions bituminoses.

32. Serveis de neteja viària municipal. Tipus. Característiques. Modalitats de la gestió directa del servei de neteja viària.

33. Els residus. Tipologia i caracterització. La reducció, la reutilització i el reciclatge. Els diferents tipus de tractaments.

34. La gestió dels residus a Catalunya: principis rectors i normativa bàsica reguladora d'aquesta gestió. Programesgenerals d'actuació. Òrgans de gestió a Catalunya.

35. Serveis de recollida de residus municipals. Tipus. Característiques.

36. Serveis de neteja i recollida de residus a les platges. Tipus. Característiques.

37. La dinàmica litoral. Obres de defensa i regeneració de costes i platges.

38. Característiques de les fonts i llacs ornamentals a l'espai públic.

39. Necessitats de manteniment de les fonts i llacs ornamentals.

40. Horts urbans. Tipologies i característiques.

41. Tasques de gestió dels horts urbans.

42. Reglamentació dels horts urbans.

Si voleu impugnar aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, heu d'interposar un recurs contenciósadministratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del'endemà de la seva notificació en base a l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciócontenciosa administrativa.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat enel termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva notificació en base als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El Masnou, 16 de novembre de 2016

El secretari general, Gustau Roca Priante