Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la supressió del preu públic per serveis educatius a la llar d'infants i de la la modificació de la normativa dels preus públics per serveis educatius
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Manresa

Servei de Tresoreria General i Gestió Tributària

Secció de Gestió Tributària i Inspecció

EDICTE d'aprovació definitiva

La Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc el dia 19/07/2016 va aprovar la supressió del preu públic perserveis educatius a la llar d'infants i la modificació de la normativa dels preus públics per serveis educatius.

Com sigui que no s'ha presentat cap reclamació o suggeriment als annexos de tarifes esmentats, s'elevaautomàticament a definitiu l'acord d'aprovació inicial, a l'empara del previst a l'article 162.2 de la Llei 8/1987, de règimmunicipal de Catalunya.

Per tant, en compliment del que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, en relació al 162.3 de laLlei 8/1987 esmentada, es publica l'acord:

ACORDS.

PRIMER: Aprovar provisionalment la supressió del preu públic per serveis educatius a la llar d'infants (annex 8.1).

SEGON: Aprovar provisionalment la modificació de la normativa dels preus públics per serveis educatius, annexos 8.2 i8.3:

8. PREUS PÚBLICS PER SERVEIS EDUCATIUS.

2. ESCOLA DE MÚSICA.

Es modifiquen els apartats 1 i 2, per tal d'afegir una reducció per les famílies monoparentals, i per clarificar el còmput delnivell de renda.

S'estableix un nou apartat 7, per establir l'atorgament de beques a l'excel·lència.

Es renumeren els anteriors apartats 7 i 8.

La resta no es modifica.

A les tarifes anteriors es podran aplicar les reduccions següents:

1. Els alumnes de famílies nombroses i/o monoparentals tindran una reducció del 30% de les quotes acreditades ipendents de posar al cobrament i de la matrícula, a partir de la data de presentació del títol, carnet o certificatacreditatiu. No es tindrà dret a aquesta reducció amb caràcter retroactiu, i per tant, les quotes ja liquidades hauran desatisfer-se en la seva totalitat.

2. Els alumnes, les famílies dels quals no superin els barems de renda bruta anual establerts al quadre següent, tindrandret a les reduccions que es detallen:

7 o més 1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones persones

Tram B (fins a)

9.172,80

11.924,64

14.676,48

17.428,32

20.180,16

22.932,00

25.683,84

Tram D (fins a)

11.466,00

14.905,80

18.345,60

21.785,40

25.225,20

28.665,00

32.104,80

Membres computables: Per a aquestes bases, són membres computables de la unitat familiar el pare i la mare, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor; els germans solters menors de vint-i-cinc anys i queE

convisquin en el domicili familiar; germans amb discapacitat física, psíquica o sensorial; així com els ascendents delsC

Dil uns, 28 de novembre de 2016

pares que justifiquin la seva residència en el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal de convivènciacorresponent.

En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considerarà membre computable aquell d'ells que noconvisqui amb el sol·licitant de l'ajut, sense perjudici de que en la renda de la unitat familiar s'inclogui la seva contribucióeconòmica.

Tindrà no obstant, la consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la rendadel qual s'inclourà dins del còmput de la renda de la unitat familiar.

En el cas que en el certificat de convivència hi constin altres membres que no formin part de la unitat familiar,l'Ajuntament de Manresa requerirà al sol·licitant de l'ajut la documentació necessària per acreditar-ho.

Els alumnes que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda bruta anual establert per al tram B del quadre anterior tindran dret:

- Al 80% de reducció de les quotes mensuals corresponents i de la matrícula.

- A la gratuïtat de les quotes i de la matrícula, quan siguin valorats d'alt risc social valorats per professionals dels serveissocials municipals en funció dels criteris establerts per la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativade la Generalitat de Catalunya.

Els alumnes que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda bruta anual establert per al tram D del quadreanterior tindran dret:

- Al 50% de reducció de les quotes mensuals corresponents i de la matrícula.

- Al 80% de reducció de les quotes mensuals corresponents i de la matrícula, quan les famílies es trobin, a més, en undels supòsits següents:

? Infants en acolliment.

? Discapacitat de l'infant, pare, mare, tutor/a o germans.

? Risc social valorats per professionals dels serveis socials municipals en funció dels criteris establerts per la DireccióGeneral d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes reduccions s'aplicaran a la quota resultant d'aplicar la reducció establerta a l'apartat anterior, si escau.

La sol·licitud de les reduccions es realitzarà a la secretaria del centre, que informarà dels terminis i documentació aacreditar.

Condicions generals per optar a aquestes reduccions:

? Estar empadronat a la ciutat de Manresa.

? Que la renda bruta anual de la unitat familiar no superi les quantitats que s'especifiquen anteriorment.

? No haver suspès cap assignatura o matèria el curs anterior si l'alumne/a ja estava matriculat/da al centre, sempre iquan no estigui degudament justificat.

? No rebre cap més ajut pel mateix concepte.

? No tenir cap pagament pendent del curs anterior al centre.

No es tindrà dret a aquesta reducció amb caràcter retroactiu, i per tant, les quotes ja liquidades hauran de satisfer-se enla seva totalitat.

7. Com a contribució a un model d'excel·lència social de l'administració, s'atorgaran dos beques de gratuïtat de les

quotes i de la matricula per a alumnes empadronats a Manresa i participants en projectes comunitaris de música, que siguin valorats per l'equip expert i docent d'aquests com a especialment virtuosos per la pràctica musical i valorats ambE

necessitats econòmic socials pels serveis socials municipals.

C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

8. PREUS PÚBLICS PER SERVEIS EDUCATIUS.

3. ESCOLA D'ART.

Es modifiquen els apartats 1 i 2, per tal d'afegir una reducció per les famílies monoparentals, i per clarificar el còmput delnivell de renda.

La resta no es modifica.

A les tarifes anteriors es podran aplicar les reduccions següents:

1. Els alumnes de famílies nombroses i/o monoparentals tindran una reducció del 30% de les quotes acreditades ipendents de posar al cobrament i de la matrícula, a partir de la data de presentació del títol, carnet o certificatacreditatiu. No es tindrà dret a aquesta reducció amb caràcter retroactiu, i per tant, les quotes ja liquidades hauran desatisfer-se en la seva totalitat.

2. Els alumnes, les famílies dels quals no superin els barems de renda bruta anual establerts al quadre següent, tindrandret a les reduccions que es detallen:

7 o més 1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones persones

Tram B (fins a)

9.172,80

11.924,64

14.676,48

17.428,32

20.180,16

22.932,00

25.683,84

Tram D (fins a)

11.466,00

14.905,80

18.345,60

21.785,40

25.225,20

28.665,00

32.104,80

Membres computables: Per a aquestes bases, són membres computables de la unitat familiar el pare i la mare, el tutor/ao persona encarregada de la guarda i protecció del menor; els germans solters menors de vint-i-cinc anys i queconvisquin en el domicili familiar; germans amb discapacitat física, psíquica o sensorial; així com els ascendents delspares que justifiquin la seva residència en el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal de convivènciacorresponent.

En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considerarà membre computable aquell d'ells que noconvisqui amb el sol·licitant de l'ajut, sense perjudici de que en la renda de la unitat familiar s'inclogui la seva contribucióeconòmica.

Tindrà no obstant, la consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la rendadel qual s'inclourà dins del còmput de la renda de la unitat familiar.

En el cas que en el certificat de convivència hi constin altres membres que no formin part de la unitat familiar,l'Ajuntament de Manresa requerirà al sol·licitant de l'ajut la documentació necessària per acreditar-ho.

Els alumnes que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda bruta anual establert per al tram B del quadre anterior tindran dret:

- Al 80% de reducció de les quotes mensuals corresponents i de la matrícula.

- A la gratuïtat de les quotes i de la matrícula, quan siguin valorats d'alt risc social valorats per professionals dels serveissocials municipals en funció dels criteris establerts per la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativade la Generalitat de Catalunya.

Els alumnes que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda bruta anual establert per al tram D del quadreanterior tindran dret:

- Al 50% de reducció de les quotes mensuals corresponents i de la matrícula.

- Al 80% de reducció de les quotes mensuals corresponents i de la matrícula, quan les famílies es trobin, a més, en undels supòsits següents:

? Infants en acolliment.

E

? Discapacitat de l'infant, pare, mare, tutor/a o germans.

C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

? Risc social valorats per professionals dels serveis socials municipals en funció dels criteris establerts per la DireccióGeneral d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes reduccions s'aplicaran a la quota resultant d'aplicar la reducció establerta a l'apartat anterior, si escau.

La sol·licitud de les reduccions es realitzarà a la secretaria del centre, que informarà dels terminis i documentació aacreditar.

Condicions generals per optar a aquestes reduccions:

? Estar empadronat a la ciutat de Manresa.

? Que la renda bruta anual de la unitat familiar no superi les quantitats que s'especifiquen anteriorment.

? No haver suspès cap assignatura o matèria el curs anterior si l'alumne/a ja estava matriculat/da al centre, sempre iquan no estigui degudament justificat.

? No rebre cap més ajut pel mateix concepte.

? No tenir cap pagament pendent del curs anterior al centre.

No es tindrà dret a aquesta reducció amb caràcter retroactiu, i per tant, les quotes ja liquidades hauran de satisfer-se enla seva totalitat.

TERCER: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció dels articles, al tauler d'anuncis del'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el ButlletíOficial de la Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini elsinteressats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquestperíode sense que s'hi hagi formulat cap reclamació o al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.

QUART: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la Província els acords elevats adefinitius i el text íntegre dels articles modificats i de les ordenances aprovades, que entraran en vigor a partir del curs2016/2017, i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

Contra aquest acte administratiu, podeu interposar recurs contenciós-administratiu davant dels jutjats contenciós-

administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar a partir de la l'endemà de la seva publicació en el butlletí oficial de la província, sens perjudici de qualsevol altre que considereu oportú.

La interposició de recurs no suspendrà per aquest únic motiu l'efectivitat de l'acord ni la vigència de la modificació delsannexos de les tarifes de l'ordenança general dels preus públics.

Manresa, 22 de novembre de 2016

L'alcalde, Valentí Junyent Torras