Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la modificació de diversos articles de l'Ordenança fiscal núm. 31, reguladora de la taxa per l'ensenyament als cicles formatius de l'Escola d'Art
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Manresa

Servei de Tresoreria General i Gestió Tributària

Secció de Gestió Tributària i Inspecció

EDICTE d'aprovació definitiva

El Ple de la Corporació Municipal en sessió que va tenir lloc el dia 21/07/2016 va aprovar provisionalment la modificacióde diversos articles de l'ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l'ensenyament als cicles formatius del'Escola d'Art de Manresa i la modificació de diversos articles de l'ordenança fiscal número 32, reguladora de la taxa perensenyaments al Conservatori de Música de grau professional.

Com sigui que no s'ha presentat cap reclamació o suggeriment les modificació dels articles de les ordenances fiscalsreguladores de tributs municipals, s'eleva automàticament a definitiu l'acord provisional, a l'empara del previst a l'article17.3 del text refós de la llei d'hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.

Per tant i en compliment del que disposa l'article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovatper Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es publica el text íntegre dels acords presos i les modificacionsaprovades.

ACORDS.

PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de diversos articles de l'ordenança fiscal número 31, reguladora de lataxa per l'ensenyament als cicles formatius de l'Escola d'Art de Manresa.

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 4, per tal d'afegir una reducció per les famílies monoparentals, i per clarificarel còmput del nivell de renda.

ARTICLE 4.

1. Els alumnes de famílies nombroses i/o monoparentals tindran una reducció del 30% de les quotes acreditades ipendents de posar al cobrament i de la matrícula, a partir de la data de presentació del títol, carnet o certificatacreditatiu. No es tindrà dret a aquesta reducció amb caràcter retroactiu, i per tant, les quotes ja liquidades hauran desatisfer-se en la seva totalitat.

2. Els alumnes inscrits als cicles formatius les famílies dels quals no superin els barems de renda bruta anual establertsal quadre següent, tindran dret a les reduccions que es detallen:

7 o més 1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones persones

Tram B (fins a)

9.172,80

11.924,64

14.676,48

17.428,32

20.180,16

22.932,00

25.683,84

Tram D (fins a)

11.466,00

14.905,80

18.345,60

21.785,40

25.225,20

28.665,00

32.104,80

Membres computables: En relació a aquesta reducció, són membres computables de la unitat familiar el pare i la mare,el tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor; els germans solters menors de vint-i-cinc anys i queconvisquin en el domicili familiar; germans amb discapacitat física, psíquica o sensorial; així com els ascendents dels

pares que justifiquin la seva residència en el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal de convivènciacorresponent.

En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considerarà membre computable aquell d'ells que no convisqui amb el sol·licitant de l'ajut, sense perjudici de que en la renda de la unitat familiar s'inclogui la seva contribució econòmica.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Tindrà no obstant, la consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la rendadel qual s'inclourà dins del còmput de la renda de la unitat familiar.

En el cas que en el certificat de convivència hi constin altres membres que no formin part de la unitat familiar,l'Ajuntament de Manresa requerirà al sol·licitant de l'ajut la documentació necessària per acreditar-ho.

Els alumnes que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda establert per al tram B del quadre anteriortindran dret:

- Al 80% de reducció de les quotes mensuals corresponents i de la matrícula.

- A la gratuïtat de les quotes i de la matrícula, quan siguin valorats d'alt risc social per professionals dels serveis socialsmunicipals en funció dels criteris establerts per la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa de laGeneralitat de Catalunya.

Els alumnes que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda establert per al tram D del quadre anteriortindran dret:

- Al 50% de reducció de les quotes mensuals corresponents i de la matrícula.

- Al 80% de reducció de les quotes mensuals corresponents i de la matrícula, quan les famílies es trobin, a més, en un dels supòsits següents:

- Infants en acolliment.

- Discapacitat de l'infant, pare, mare, tutor/a o germans.

- Risc social valorats per professionals dels serveis socials municipals en funció dels criteris establerts per la DireccióGeneral d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes reduccions s'aplicaran a la quota resultant d'aplicar la reducció establerta a l'apartat anterior, si escau.

La sol·licitud de les reduccions es realitzarà a la secretaria del centre, que informarà dels terminis i documentació aacreditar.

Condicions generals per optar a aquestes reduccions:

- Estar empadronat a la ciutat de Manresa.

- Seguir els estudis reglats a l'Escola d'Art de Manresa.

- Que la renda de la unitat familiar no superi les quantitats que s'especifiquen anteriorment.

- No haver suspès cap assignatura o matèria el curs anterior si l'alumne/a ja estava matriculat/da al centre, sempre iquan no estigui degudament justificat.

- No rebre cap més ajut pel mateix concepte.

- No tenir cap pagament pendent del curs anterior al centre.

No es tindrà dret a aquesta reducció amb caràcter retroactiu, i per tant, les quotes ja liquidades hauran de satisfer-se enla seva totalitat.

Es modifica el primer paràgraf de l'article 5, ja que les tarifes seran aplicables al curs 2016/2017.

ARTICLE 5.

La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents, per al curs 2016/2017:

E

Es modifica aquesta disposició, ja que es preveu l'aprovació de les modificacions abans de l'acabament del curs actual.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.

Els actuals articles 4 i 5 mantindran la seva vigència en relació al curs 2015/2016, en tant que la nova redacció seràaplicable a partir del curs 2016/2017.

SEGON: Aprovar provisionalment la modificació de diversos articles de l'ordenança fiscal número 32, reguladora de lataxa per ensenyaments al Conservatori de Música de grau professional.

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 4, per tal d'afegir una reducció per les famílies monoparentals, i per clarificarel còmput del nivell de renda.

ARTICLE 4.

1. Els alumnes de famílies nombroses i/o monoparentals tindran una reducció del 30% de les quotes acreditades ipendents de posar al cobrament i de la matrícula, a partir de la data de presentació del títol, carnet o certificatacreditatiu. No es tindrà dret a aquesta reducció amb caràcter retroactiu, i per tant, les quotes ja liquidades hauran desatisfer-se en la seva totalitat.

3. Els alumnes inscrits als cicles formatius les famílies dels quals no superin els barems de renda bruta anual establertsal quadre següent, tindran dret a les reduccions que es detallen:

7 o més 1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones persones

Tram B (fins a)

9.172,80

11.924,64

14.676,48

17.428,32

20.180,16

22.932,00

25.683,84

Tram D (fins a)

11.466,00

14.905,80

18.345,60

21.785,40

25.225,20

28.665,00

32.104,80

Membres computables: En relació a aquesta reducció, són membres computables de la unitat familiar el pare i la mare,el tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor; els germans solters menors de vint-i-cinc anys i queconvisquin en el domicili familiar; germans amb discapacitat física, psíquica o sensorial; així com els ascendents delspares que justifiquin la seva residència en el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal de convivènciacorresponent.

En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considerarà membre computable aquell d'ells que noconvisqui amb el sol·licitant de l'ajut, sense perjudici de que en la renda de la unitat familiar s'inclogui la seva contribucióeconòmica.

Tindrà no obstant, la consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la rendadel qual s'inclourà dins del còmput de la renda de la unitat familiar.

En el cas que en el certificat de convivència hi constin altres membres que no formin part de la unitat familiar,l'Ajuntament de Manresa requerirà al sol·licitant de l'ajut la documentació necessària per acreditar-ho.

Els alumnes que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda establert per al tram B del quadre anteriortindran dret:

- Al 80% de reducció de les quotes mensuals corresponents i de la matrícula.

- A la gratuïtat de les quotes i de la matrícula, quan siguin valorats d'alt risc social per professionals dels serveis socialsmunicipals en funció dels criteris establerts per la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa de laGeneralitat de Catalunya.

Els alumnes que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda establert per al tram D del quadre anteriortindran dret:

- Al 50% de reducció de les quotes mensuals corresponents i de la matrícula.

- Al 80% de reducció de les quotes mensuals corresponents i de la matrícula, quan les famílies es trobin, a més, en un dels supòsits següents:

V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

- Infants en acolliment.

- Discapacitat de l'infant, pare, mare, tutor/a o germans.

- Risc social valorats per professionals dels serveis socials municipals en funció dels criteris establerts per la DireccióGeneral d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes reduccions s'aplicaran a la quota resultant d'aplicar la reducció establerta a l'apartat anterior, si escau.

La sol·licitud de les reduccions es realitzarà a la secretaria del centre, que informarà dels terminis i documentació aacreditar.

Condicions generals per optar a aquestes reduccions:

- Estar empadronat a la ciutat de Manresa.

- Seguir els estudis reglats a l'Escola d'Art de Manresa.

- Que la renda de la unitat familiar no superi les quantitats que s'especifiquen anteriorment.

- No haver suspès cap assignatura o matèria el curs anterior si l'alumne/a ja estava matriculat/da al centre, sempre iquan no estigui degudament justificat.

- No rebre cap més ajut pel mateix concepte.

- No tenir cap pagament pendent del curs anterior al centre.

No es tindrà dret a aquesta reducció amb caràcter retroactiu, i per tant, les quotes ja liquidades hauran de satisfer-se enla seva totalitat.

Es modifica el primer paràgraf de l'article 5, ja que les tarifes seran aplicables al curs 2016/2017.

ARTICLE 5.

La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents, per al curs 2016/2017:

Es modifica l'apartat 1 de l'article 7, per millorar la gestió de les quotes.

ARTICLE 7.

1. Aquells alumnes que no iniciïn el curs o abandonin els estudis al llarg del curs no hauran de satisfer cap més termini,però no tindran dret a la devolució dels imports dels terminis ja acreditats ni de la matrícula. La baixa s'haurà desol·licitar per escrit a la secretaria del centre amb anterioritat al dia 25 del mateix mes i s'efectuarà la suspensió del cobrament de les quotes mensuals pendents de liquidar, que corresponguin a partir del pròxim mes.

Es modifica l'apartat 1 d'aquest article, ja que es fa referència també a l'Escola de Música, que no és objecte d'aquestaordenança.

ARTICLE 9.

1. Les persones interessades en realitzar estudis de grau professional al Conservatori Municipal de Música hauran deformalitzar la sol·licitud d'inscripció i matrícula a les oficines del centre.

Es modifica aquesta disposició, ja que es preveu l'aprovació de les modificacions abans de l'acabament del curs actual.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.

Els actuals articles 4 i 5 mantindran la seva vigència en relació al curs 2015/2016, en tant que la nova redacció seràN

aplicable a partir del curs 2016/2017.

V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

TERCER: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció dels articles, al tauler d'anuncis del'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el ButlletíOficial de la Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini elsinteressats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquestperíode sense que s'hi hagi formulat cap reclamació o al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.

QUART: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la Província els acords elevats adefinitius i el text íntegre dels articles modificats i de les ordenances aprovades, que entraran en vigor a partir del curs2016/2017, i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

Contra aquest acte administratiu, podeu interposar recurs contenciós-administratiu davant dels jutjats contenciós-

administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar a partir de la l'endemà de la seva publicació en el butlletí oficial de la província, sens perjudici de qualsevol altre que considereu oportú.

La interposició de recurs no suspendrà per aquest únic motiu l'efectivitat de l'acord ni la vigència de la modificació de lesordenances fiscals.

Manresa, 22 de novembre de 2016

L'alcalde, Valentí Junyent Torras