Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de l'encàrrec de gestió per dur a terme petits treballs de rehabilitació i reparació en habitatges destinats a lloguer social a FORUM, SA
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Manresa

Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions

Unitat de Contractació

ANUNCI

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 8 de novembre de 2016, l'Ajuntament de Manresa ha aprovat unencàrrec de gestió per dur a terme petits treballs de rehabilitació i reparació en habitatges destinats a lloguer social a lasocietat anònima municipal FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA SA (FORUM SA), titular del NIFA-60.490.067, amb domicili a la Plaça Immaculada núm. 3 baixos de Manresa, per raons d'eficàcia.

El encàrrec de gestió tindrà vigència fins a finals de l'exercici 2016.

El present encàrrec es finançarà mitjançant una aportació municipal per un import màxim de 19.932,94 EUR exemptsd'IVA.

Als efectes que esdevingui eficaç, s'escau publicar l'aprovació de l'encàrrec de gestió al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb l'article 11.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic il'article 10.3 de la Llei catalana 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiquesde Catalunya.

Manresa, 16 de novembre de 2016

L'alcalde, Valentí Junyent Torras