Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de l'encàrrec de gestió del servei de suport als actes gestionats pel Servei de Manteniment d'Equipaments Municipals a la Fundació Fira de Manresa
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Manresa

Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions

Unitat de Contractació

ANUNCI

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 15 de novembre de 2016, l'Ajuntament de Manresa ha aprovat unencàrrec de gestió del servei de suport als actes gestionats pel Servei de Manteniment d'Equipaments municipals del'Ajuntament de Manresa a la Fundació Fira de Manresa, titular del NIF G-61.185.815, amb domicili al carrer Castelladralnúm. 5-7 P.I. Els Dolors de Manresa, per raons d'eficàcia.

El termini de vigència de l'encàrrec finalitzarà en data 31 de desembre de 2016, sens perjudici que transcorregut elperíode inicial, l'encàrrec es pugui prorrogar, per una nova anualitat.

El present encàrrec de gestió es finançarà mitjançant una aportació municipal, amb un import màxim de 10.000,00 EUR(exempts d'IVA).

Als efectes que esdevingui eficaç, s'escau publicar l'aprovació de l'encàrrec de gestió al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb l'article 11.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic il'article 10.3 de la Llei catalana 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiquesde Catalunya.

Manresa, 16 de novembre de 2016

L'alcalde, Valentí Junyent Torras