Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del projecte Substitució de làmpades i equips de vapor de mercuri per làmpades i equips de vapor de sodi d'alta pressió
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Manresa

Serveis al Territori

Secció de Medi Ambient i Sostenibilitat

Secció d'Eficiència Energètica i Xarxes

Secció de Serveis Urbans

ANUNCI

TER. MEV 201600003 A.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Manresa, en data 8 de novembre de 2016, va aprovar el dictamen que, enla seva part resolutòria, diu el següent:

"1. Aprovar la Memòria valorada de l'obra municipal ordinària anomenada "Substitució de làmpades i equips de vapor demercuri per làmpades i equips de vapor de sodi d'alta pressió en 551 punts de llum de l'enllumenat públic de la ciutat deManresa."

2. Publicar l'acord d'aprovació de la Memòria a la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la Província."

Es fa pública l'esmentada aprovació per a coneixement general, en compliment d'allò que disposen els articles 45 de lallei 39/2015, de1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 58 de la llei26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa i sense perjudici que pugueu exercitar, en el seu cas,qualsevol altre recurs que estimeu procedent, podreu interposar els recursos que s'indiquen a continuació:

- Recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes comptat a partir del'endemà de la notificació de la resolució i en els termes regulats als articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Recurs jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà del dia derebuda de la present notificació, davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en els termes regulats alsarticles 25.1, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

En cas que formuleu recurs potestatiu de reposició, no podreu interposar el recurs contenciós administratiu fins quesigui resolt expressament o es produeixi la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

La interposició de recurs no suspèn l'execució dels actes administratius.

Manresa, 11 de novembre de 2016

L'alcalde, Valentí Junyent Torras