Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Rectificació de bases del procés de selecció per a la contractació temporal d'un/a educador/a social
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Lliçà de Vall

ANUNCI

Havent-se estimat per decret d'alcaldia el recurs de reposició interposat pel Col·legi d'Educadors i Educadores Socialsde Catalunya contra la base tercera "requisits de les persones participants" de les bases que regeixen el procés deselecció per a la contractació temporal d'un/a educador/a social, publicades al Butlletí Oficial de la província de 7 denovembre de 2016 i un extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es procedeix a la seva rectificació pelredactat següent:

"Tercera.- Requisits de les persones participants".

c. Estar en possessió de la titulació requerida de: Diplomatura en Educació Social / Títol de Grau en Educació Social (oestar en condicions de tenir l'acreditació corresponent en la data en que finalitza el termini de presentació de sol·licitudsper prendre part en els proves selectives) o estar habilitat/da pel col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunyaen aplicació de la Llei 15/1996, de 125 de novembre de creació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials deCatalunya."

D'acord amb allò que estableix l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'amplia el termini de presentació de sol·licituds en 5 dies hàbils més, a comptar des del'endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds (28 /11/2016) d'acord amb l'anunci decontractació publicat al DOGC de data 17/11/2016.

Lliçà de Vall, 25 de novembre de 2016

L'alcalde, Josep Serra Busquets