Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació pressupostària 11/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de la Llagosta

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament de la Llagosta en sessió ordinària del 24 de novembre de 2016, ha aprovat inicialment lamodificació pressupostària 11/2016 per transferències de crèdit.

En compliment de l'article 169 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Real decretlegislatiu 2/2004, de 5 de març, s'exposa al públic al tauler d'anuncis municipal i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a l'e- tauler, durant quinze dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació, a fi de presentaral·legacions i/o suggeriments.

La Llagosta, 25 de novembre de 2016

L'alcalde, Oscar Sierra Gaona