Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Exposició pública dels plecs de condicions que regeixen la contractació, en règim de concurrència de la concessió demanial per a l'explotació del servei de bar del Teatre Joventut
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Regidoria de Govern de Cultura

EDICTE

Exp. AS-68/2016.

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 15 de novembre de 2016, es va aprovar el procediment per a la licitacióper a l'atorgament en règim de concurrència de la concessió demanial per a l'explotació del servei de bar del TeatreJoventut, i els plecs de clàusules tècniques i de condicions econòmic-administratives particulars que es transcriuen acontinuació; el que es fa públic pel general coneixement, durant el termini de 30 dies hàbils, a partir del següent de la inserció d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l'article 66 del Decret336/1988 de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.

Totes aquelles persones naturals o jurídiques que es considerin afectades podran presentar, dins d'aquest termini, lesreclamacions i documents que les justifiquin, sobre qualsevol dels extrems de l'esmentat plec.

PLEC DE CLÀUSULES ECONÓMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LACONTRACTACIÓ, MITJANCANT PROCEDIMENT OBERT, PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE L'EXPLOTACIÓDELS SERVEIS DE BAR DEL TEATRE JOVENTUT (AS-68/2016).

CLÀUSULES CONTRACTUALS.

I.- OBJECTE DEL CONTRACTE.

Constitueix I'objecte del present contracte la concessió demanial per a I'explotació del servei de bar del Teatre Joventut,tot de conformitat amb el que disposen els presents plecs i el plec de condicions tècniques.

L'explotació del bar haurà de contemplar com a mínim cobrir el servei de bar durant els dies que hi hagi activitatsobertes al públic.

ll.- DOMINI PÚBLIC OBJECTE DE LA CONCESSIÓ.

El domini públic on es desenvoluparà I'explotació del servei objecte del contracte és l'espai de bar que forma part del'edifici del Teatre Joventut, situat al c. Joventut 4-10 de L'Hospitalet. La seva superfície és de 183, 79 m2.

El valor del domini públic és de 132.758, 23 EUR.

III.- LLEI DEL CONTRACTE.

La normativa aplicable està constituïda pels preceptes de caràcter general i bàsic de la Llei 33/2003, de 3 de novembre,de Patrimoni de les Administracions Públiques; pels preceptes de caràcter general i bàsic del reglament quedesenvolupa aquesta Llei, aprovat pel Real Decret 1372/2009 de 28 d'agost; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora delas Bases del Règim Local; el Reial Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei,Municipal i de Règim Local de Catalunya; el Reial Decret 336/1988, de 17 d'octubre de juny, pel que s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals; el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el TextRefós de la Llei de contractes del sector públic; el present Plec de Condicions Administratives Particulars; les

ordenances, els Reglaments Orgànics de la Corporació i les Bases d'Execució del Pressupost.

IV.- DURADA DE LA CONCESSIÓ.

La vigència de la concessió demanial s'estableix des de la formalització del contracte per un període de quatre anys i es podrà prorrogar fins el límit de tres anys més, sense que la durada del contracte pugui superar els 7 anys, incloses lesE

pròrrogues. En cas d'extinció normal del contracte, I'adjudicatari haurà de continuar prestant el servei fins que un altreC

es faci càrrec de la seva gestió, per un termini màxim de 6 mesos des de la data de I'extinció.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

V.- REGIM ECONÒMIC LA CONCESSIÓ.

a) Explotació del servei de bar.

El contractista explotarà els serveis de bar al seu propi risc i ventura.

El contractista percebrà com a retribució pròpia el producte que obtingui per la.

prestació del servei de bar.

b) Cànon de la concessió i tipus licitatori.

S'estableix un cànon anual de 622 EUR, quantitat que podrà ser millorada a l'alça pels licitadors en les seves ofertes, restant excloses aquelles ofertes de quantia inferior a aquesta xifra. Aquest cànon es farà efectiu en dos pagamentsanuals (periodicitat semestral).

VI.- GARANTIES DEL CONTRACTE.

L'adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva per l'import de 3.482,75 EUR, que equival al 3% del valor deldomini públic objecte de la concessió.

VII.- OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI RESPECTE A LA CONCESSIÓ.

El concessionari estarà obligat a complir les obligacions establertes en el plec de condicions tècniques, específicamentles detallades a la seva clàusula 7 i 9; així com la resta de condicions contractuals i les que imposi la normativa vigentd'aplicació tant en matèria de contractes del sector públic com la que sigui d'aplicació a l'activitat objecte de laconcessió.

El concessionari haurà de rescabalar a I'Ajuntament dels danys i indemnitzar-lo dels perjudicis derivats de dol onegligència en el compliment de les obligacions derivades del contracte. En aquests supòsits la indemnització esdeterminarà per I'Ajuntament en raó dels perjudicis realitzats, prèvia audiència del contractista, i sense perjudici deI'acció penal que en el seu cas procedeixi.

Així mateix, el contractista serà I'únic responsable davant dels usuaris per danys i perjudicis derivats directa oindirectament de la gestió i funcionament dels serveis, quedant exclosa la responsabilitat de I'Ajuntament. Ambindependència d'aquesta indemnització, I'incompliment o defectuós compliment de les obligacions contractuals donaràIloc a la imposició de sancions.

En els supòsits d'incompliment de les obligacions assumides pel contractista, I'Ajuntament podrà compelir el complimentdel contracte o acordar la seva resolució, amb els següents efectes:

- Pèrdua de la garantia definitiva, si s'escau.

- Inhabilitació del contractista per a ulteriors licitacions.

- Reintegrament a càrrec del contractista de la despesa que resulti de la nova adjudicació o realització amb relació a I'anterior de la que porti causa.

- Retenció d'elements del contractista, si es creu oportú.

VIII.- OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI RESPECTE AL SEU PERSONAL.

L'adjudicatari estarà obligat a atendre el servei amb el suficient número de persones per a la seva correcte explotació.

Serà per compte de I'adjudicatari, la contractació del personal necessari per cobrir les necessitats del servei, tenint encompte el següents apartats:

- Utilitzar algunes de les fórmules previstes en la legislació social vigent, que permeti la resolució automàtica de laV

relació laboral a I'extinció de la concessió per qualsevol de les clàusules previstes en el plec de condicions i en la legislació contractual administrativa.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

- En cas de resolució del contracte concessional, no serà d'aplicació la successió empresarial a favor de I'Ajuntamentrespecte dels treballadors adscrits a la concessió.

- En cap cas ni circumstància, la relació administrativa entre I'Ajuntament de I'Hospitalet i I'adjudicatari i/o la plantilla laboral d'aquest, suposarà una relació laboral o funcionarial.

IX.- POTESTATS DE L'ADMINISTRACIÓ.

L'Ajuntament, a més de les prerrogatives reconegudes a I'art. 210 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 denovembre, que aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, ostentarà les següents potestats:

- Ordenar les modificacions en la prestació del servei que aconselli I'interès públic.

- Controlar de forma permanent la prestació dels serveis, per la qual cosa podrà inspeccionar, en tot moment, lestasques que s'estiguin desenvolupant.

- Dictar les ordres i les instruccions per al correcte compliment del contracte i per mantenir o restablir la qualitat degudaen la prestació, així com per imposar les correccions pertinents.

- Sol·licitar a I'empresa adjudicatària els informes i la documentació que s'estimin pertinents.

- Qualsevol altre que estableixi la legislació vigent.

Si per circumstàncies no previstes en els plecs de condicions fos necessari tancar el local per atendre reparacions noimputables a I'adjudicatari, aquest no serà compensat ni indemnitzat i solament es reduirà el cànon en la partproporcional que li correspongui.

X.- RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ.

Son causes de resolució del contracte les que estableix I'article 70 i concordants del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals.

Qualsevol causa que suposi la resolució de la concessió comportarà la continuació del servei fins que s'hagi efectuatuna nova adjudicació.

La concessió també es podrà revocar per les causes següents:

L'acompliment del termini establert en el contracte.

La revocació d'aquesta per incompliment de les obligacions essencials del contracte; a títol enunciatiu, donarà lloc aI'extinció del contracte, per causes imputables al concessionari, I'existència de qualsevol de les circumstànciessegüents:

- La no prestació total o parcial del servei durant 3 o més dies continus o durant 3 o més dies discontinus en un períodeno superior als 6 mesos.

- L'incompliment de les ordres que emeti I'òrgan municipal competent en execució de les potestats que li atorga elpresent plec de condicions i d'altres disposicions aplicables.

- La cessió de la titularitat de la concessió demanial o la subcontractació de prestacions accessòries del servei, sense autorització expressa de l'Ajuntament.

- L'incompliment de la legislació sobre relacions laborals i de Seguretat Social.

- No iniciar el servei en el termini previst.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

XI.-SUBCONTRACTACIÓ.

La subcontractació només podrà recaure sobre prestacions accessòries i, a més, haurà de ser expressamentautoritzada per I'Ajuntament.

XII.-PROPIETAT INDUSTRIAL I COMERCIAL.

El concessionari serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i comercial dels materials,subministraments, procediments i equip utilitzat en la concessió, i haurà d'indemnitzar a I'Administració en tots els danysi perjudicis que per la mateixa puguin derivar-se de la interposició de reclamacions, incloses les despeses derivades deles que, eventualment, puguin dirigir-se en contra de l'ajuntament.

CLÀUSULES LICITATÒRIES.

XIII.- NATURALESA JURÍDICA DEL CONTRACTE. PROCEDIMENT.

Es licita l'atorgament de la concessió de domini públic, de conformitat amb el que disposa l'art. 61 del Decret 336/1988de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, i es regeix, en allò que noes preveu en els presents plecs, per l'esmentat Reglament, pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprovael Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i per la Llei 33/2003 de 3 de novembre, de Patrimoni deles Administracions Públiques.

De conformitat amb el que disposa l'art. 96 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre, de Patrimoni de les AdministracionsPúbliques, l'autorització s'adjudicarà en règim de concurrència, i es regirà pel que es disposa en aquests plecs, enl'esmentada llei i en el Reglament que la desenvolupa aprovat per RD 1373/2009 de 28 d'agost.

XIV.- CAPACITAT PER CONTRACTAR.

Podran contractar amb l'Ajuntament totes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguincapacitat plena d'obrar i no es trobin en cap de les prohibicions de contractar que s'assenyalen a l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

La capacitat d'obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques s'acreditarà mitjançant l'escriptura de constitució omodificació, si s'escau inscrita en el Registre mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d'acord amb la legislaciómercantil que li sigui aplicable. Si no ho és, l'acreditació de la capacitat d'obrar s'ha de fer mitjançant l'escriptura o el document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el registre oficial corresponent.

Quan es tracti d'empresaris no espanyols d'estats membres de la Comunitat Europea, cal acreditar-ne la inscripció enun registre professional o comercial quan aquest registre sigui exigit per la legislació de l'Estat respectiu.

Els altres empresaris estrangers han d'acreditar que tenen capacitat d'obrar amb un certificat expedit per l'ambaixadad'Espanya en l'Estat corresponent. Tanmateix, hauran d'acreditar que tenen oberta una sucursal en territori espanyol,amb designació d'apoderats o representats per les seves operacions i que estiguin inscrits en el Registre Mercantil, aixícom l'informe de reciprocitat previst a l'art. 55 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova elText Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Els empresaris no espanyols d'estats membres de la Comunitat Europea que no estiguin classificats, es suficient queacreditin la corresponent capacitat financera, econòmica i tècnica de conformitat amb els articles 75 i 78 del Reial DecretLegislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

XV.- UNIONS D'EMPRESARIS.

Podran contractar les unions d'empresaris que es constitueixin temporalment a aquest efecte, i no és necessariformalitzar-les en una escriptura pública fins que s'hagi fet l'adjudicació al seu favor.

Aquests empresaris queden obligats solidàriament davant l'Ajuntament i han de nomenar un representant o un apoderat

únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que derivin del contracte fins queN

aquest s'extingeixi.

V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Tots els empresaris que formin la unió hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar de conformitat amb la clàusulaanterior.

Resulta d'aplicació el que disposa l'art 59 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova elText Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

XVI. INFORMACIÓ PÚBLICA.

L'anunci d'aprovació dels Plecs de condicions que regulen la concessió demanial es publicarà i se sotmetran els plecs ainformació pública pel termini de TRENTA dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província, tot això de conformitat amb elque es disposa en l'art. 66 Decret 336/1988 de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels EnsLocals; tanmateix es publicarà l'anunci de licitació al PERFIL DE CONTRACTANT d'aquest ajuntament, en la següentdirecció d'Internet: https://seuelectronica.l-h.cat., establint un termini de presentació d'ofertes de 30 dies naturals a partirde l'endemà d'aquesta publicació, sempre que hagi transcorregut el termini d'informació pública dels plecs que regulenla licitació.

En el perfil de contractant d'aquesta Ajuntament s'anunciarà l'hora i data límit de presentació de proposicions resultantdel còmput esmentat en el paràgraf anterior.

Els Plecs de Condicions i altra documentació complementària es podrà obtenir en la següent direcció d'Internet:https://seuelectronica.l-h.cat.

XVII.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN LA LICITACIÓ.

La documentació a presentar pels licitadors s'inclourà en sobres tancats a satisfacció del funcionari encarregatd'acceptar l'oferta presentada.

S'haurà de lliurar al servei de Contractació de l'Ajuntament (planta 5ª), dins el termini establert per la presentaciód'ofertes a la clàusula anterior.

En el perfil de contractant d'aquest Ajuntament s'anunciarà l'hora i data límit de presentació de proposicions.

Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

A l'anvers de cadascun dels sobres el licitador escriurà la següent inscripció:

"PROPOSICIÓ PER PRENDRE PART EN EL PROCEDIMENT CONVOCAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LACONCESSIÓ DEMANIAL PER A L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL TEATRE JOVENTUT (AS-68/2016).

Primer Sobre. Identificat amb la inscripció DOCUMENTACIÓ, s'inclourà els següents documents:

1. DECLARACIÓ RESPONSABLE SUBSTITUTÒRIA de conformitat amb el que s'estableix en l'art. 146.4 del ReialDecret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en la que s'indiqui que el licitador compleix les condicions establertes legalment i les específicament requerides en elplec de condicions per a contractar amb l'Administració i concórrer a la licitació del present contracte i que hauràd'incloure expressament la de no estar incurs en cap de les prohibicions de contractar compreses a l'article 60 del ReialDecret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com, en el seu cas, la plena vigència de la documentació obrant en el Registre corresponent en el cas de lesempreses registrades.

La DECLARACIÓ RESPONSABLE SUBSTITUTÒRIA es presentarà d'acord amb el següent model:

DECLARACIÓ RESPONSABLE SUBSTITUTÒRIA.

" En /Na..........................amb DNI núm.................,

En nom propi (persones físiques) / En la seva qualitat de..................de l'empresa...........................amb CIF...................,

amb domicili a efectes de notificacions a...............................C./..................., núm... pis, CP:.......; en el seu nom i el de laN

societat que representa:

V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

En relació a la licitació convocada per a la contractació de....................................(especificar el contracte al que eslicita)...................efectua la següent.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

1. Que el /la signant d'aquesta declaració ostenta facultats suficients com a Administrador/a i Apoderat/da de l'empresao entitat que representa i té acreditada tal circumstància, tenint plena vigència la seva capacitat per a contractar iobligar-se en nom de la societat que representa.

2. Que ni ell/ella ni la societat representada es troben inclosos en cap de les causes ni circumstàncies que estableix l'art.60 del Reial Decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,

3. Que de conformitat amb el que estableix l'art. 146.4 del Reial Decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel quals'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, declaro sota la meva responsabilitat que l'empresa querepresento compleix totes les condicions establertes legalment i les específicament requerides en els plecs decondicions que regeixen la present licitació, per a concórrer a la licitació del present contracte i per a contractar ambl'Ajuntament de L'Hospitalet; i es compromet a acreditar-les en el moment en què sigui requerit per l'Ajuntament deL'Hospitalet en el cas que la proposició presentada per l'empresa o entitat que represento sigui declarada com a ofertamés avantatjosa en la present licitació; o en qualsevol altre moment del present procediment licitatori a requeriment del'òrgan de contractació o dels seus òrgans auxiliars.

4. Que designo la següent adreça electrònica:.......................................... a efectes de notificacions, segons disposal'art.146.1.d) del Reial Decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei deContractes del Sector Públic:

(Lloc, data i signatura).

......................................................................................................................

En el perfil de contractant d'aquest Ajuntament es troba disponible el model de declaració substitutòria.

El licitador que hagi presentat aquesta declaració substitutòria, l'oferta del qual sigui declarada com econòmicament mésavantatjosa, haurà d'acreditar davant de l'òrgan de contractació, la possessió i la validesa de la documentacióacreditativa dels requisits de capacitat exigits. A tal efecte, l'Ajuntament, en la resolució que estableixi la classificaciód'ofertes per ordre decreixent i declari l'oferta econòmicament més avantatjosa, efectuarà el corresponent requeriment allicitador perquè procedeixi a acreditar el compliment dels requisits exigits, amb els efectes que s'indiquen en aquestplecs.

Segon Sobre. Identificat amb la inscripció OFERTA, s'inclourà la proposició econòmica per l'execució del contracte, deconformitat amb el següent model:

"El senyor ????????. amb domicili a ??????.., en nom propi (o en representació acreditada de????????? DECLARA:

Que assabentat de l'expedient de contractació, el Plec de Condicions Administratives Particulars i les condicionstècniques que regeixen l'atorgament en règim de concurrència DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L'EXPLOTACIÓDELS SERVEIS DE BAR DEL TEATRE JOVENTUT (AS-68/2016), es compromet a executar-les amb estricta subjeccióals mateixos, i per la següent oferta,

- Cànon anual.................................................EUR.

(Lloc, data i signatura de qui proposa).

Tots els documents que integren la plica hauran d'ésser originals o còpies autèntiques segons la legislació vigent.

El fet de presentar una plica suposa donar-se per assabentat de totes les condicions de la contractació i la seva

submissió.

E

Les proposicions hauran d'admetre's sempre que reuneixin les condicions externes referides en aquesta clàusula.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Lliurada i admesa una plica el licitador no podrà retirar-la.

Els licitadors no podran presentar més d'una proposició.

No es podrà subscriure cap proposta en Unions d'empresaris si ho fa individualment. Tampoc podrà presentar-se enmés d'una Unió d'empresaris.

XVIII.- CRITERIS DE VALORACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ.

L'únic criteri de valoració serà la millora a l'alça del cànon d'explotació establert amb caràcter de mínim a la clàusula 8del plec de condicions tècniques.

XIX.- COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ.

La Mesa de Contractació serà presidida pel Tinent d'Alcaldia d'Hisenda i Serveis Centrals.

Formaran part de la Mesa, com a Vocals, un regidor de l'equip de govern, el Regidor membre d'un Grup Municipal del'oposició que per torn li correspongui, l'Interventor Municipal i el Director/a de l'Assessoria Jurídica.

Les funcions de secretari de la Mesa correspondran al funcionari llicenciat en dret que es designi a l'efecte.

XX.- OBERTURA DE PLIQUES.

La Mesa de contractació es reunirà el dia assenyalat per a l'obertura de les proposicions i prèviament a l'acte públicprocedirà a la qualificació de la documentació presentada en temps i forma.

Si la Mesa observés defectes materials en la documentació presentada podrà concedir, si ho estima convenient, untermini de tres dies hàbils per a què el licitador subsani l'error.

En acte públic la presidència de la Mesa obrirà el sobre de l'oferta econòmica de les proposicions admeses i les passaràals Serveis Tècnics municipals als efectes que informin sobre l'oferta més avantatjosa als interessos municipals deconformitat amb els criteris de valoració establerts per l'adjudicació.

La Mesa establirà per ordre decreixent les proposicions presentades i que no hagin estat declarades desproporcionadeso anormals.

XXI.- Presentació de documentació per part del licitador l'oferta del qual ha estat declarada com a més avantatjosa.

A) El licitador que hagi presentat la declaració substitutòria prevista a l'art. 146.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'oferta del qual siguideclarada com econòmicament més avantatjosa, serà requerit perquè en el termini de 10 dies hàbils comptadors des del'endemà en què aquest hagi rebut el requeriment, acrediti la possessió i la validesa de la documentació acreditativadels requisits de capacitat exigits, que són els següents:

Empreses espanyoles.

1. Document Nacional d'Identitat de la persona física signant de l'oferta econòmica.

2. En el cas que el licitador actuí en nom d'altri, s'haurà d'aportar el poder notarial validat per la Secretaria General o defuncionari llicenciat en dret de l'Ajuntament, juntament amb el Document Nacional d'Identitat del representat.

3. Si ho fa en nom d'una persona jurídica, s'aportarà l'escriptura de constitució de la Societat i en seu cas, modificacionsposteriors, degudament inscrites en el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d'acord amb la legislaciómercantil que li sigui aplicable. Si no ho és, l'acreditació de la capacitat d'obrar s'ha de fer mitjançant l'escriptura o el document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el registre oficial corresponent.

4. Declaració responsable de no trobar-se ni el licitant ni els seus legals representants en cap de les prohibicions deN

contractar compreses a l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el TextV

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

5. Els licitadors hauran d'indicar una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions.

Les Empreses estrangeres d'Estats membres de la Unió Europea han d'aportar també la següent documentació:

- Acreditar la inscripció en un registre professional o comercial quan aquest registre sigui exigit per la legislació de l'Estatrespectiu.

- Declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes lesincidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

Les Empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unió Europea han d'aportar també la següent documentació:

- Acreditar que tenen capacitat d'obrar amb un certificat expedit per l'ambaixada d'Espanya en l'Estat corresponent, aixícom l'informe de reciprocitat previst a l'art. del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova elText Refós de la Llei de Contractes del Sector públic.

- Declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes lesincidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

EMPRESES REGISTRADES.

No estan obligades a presentar la documentació en els apartats 1 a 3 descrita anteriorment les persones físiques ojurídiques que estiguin inscrites en el Registre Municipal de Contractistes, en el Registre Electronic d'EmpresesLicitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en qualsevol altre Registre de Licitadors expressament reconegut.

En aquests supòsits els licitadors presentaran una Declaració Responsable en la que es manifesti no trobar-se ni ellicitant ni els seus legals representants en cap de les prohibicions de contractar compreses a l'article 60 del Reial DecretLegislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aixícom la plena vigència de la documentació obrant en el Registre corresponent.

B) Al mateix temps, l'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta més avantatjosa a què, dintredel termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà en què aquest hagi rebut el requeriment, presenti ladocumentació justificativa de:

1. Trobar-se al corrent en el compliment de llurs obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb aquestAjuntament mitjançant els corresponents certificats.

2. Acrediti disposar efectivament dels mitjans als quals s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució delcontracte.

3. Acrediti haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent a través de la carta de pagament corresponent.

En el cas de no complimentar-se aquest requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a requerir la mateixa documentació al següent licitador, segons l'ordre en quèhagin quedat classificades les ofertes; i amb els efectes previstos a l'art. 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 denovembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

XXII. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.

L'òrgan de contractació adjudicarà el contracte dintre dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentaciórequerida i es notificarà a tots els participants en la licitació.

XXIII.- GARANTIA DEFINITIVA.

L'adjudicatari del contracte haurà de constituir una garantia definitiva per l'import del 3 per 100 del valor del domini

públic objecte de la concessió, que ascendeix a l'import de 3.982,75 EUR.

E

La garantia ha de ser constituïda per qualsevol de les següents formes previstes a l'art. 96 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

XXIV.- FORMALIZACIÓ DEL CONTRACTE. PUBLICITAT.

El contracte es formalitzarà en tot cas dins dels 10 dies hàbils següents a la seva adjudicació. Aquesta formalització es publicarà al perfil de contractant d'aquest Ajuntament i, si procedeix, en els diaris oficials, tot segons disposa l'art. 154 i156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes delSector Públic.

XXV.- RÈGIM DE RECURSOS.

Contra tots els acords que posin fi a la via administrativa relatius al present procediment de contractació, procediran elsrecursos administratius previstos a la legislació reguladora del procediment administratiu, i el recurs contenciósadministratiu d'acord en allò que disposa la Llei reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrativa.

XXVI.- DESPESES DEL CONTRACTE.

En virtut de l'adjudicació, el contractista restarà obligat al pagament de l'import dels anuncis i de les altres despeses ques'ocasionin amb motiu dels tràmits preparatoris i de la formalització del contracte, l'import màxim del qual serà de 1.500EUR.

PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT,PER A L'ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE L'EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL TEATRE JOVENTUT DEL'HOSPITALET (EXP. 2016/0038/0001).

1.- DEFINICIÓ.

El Teatre Joventut és un emblemàtic equipament cultural de la ciutat destinat essencialment difusió de la música i lesarts escèniques en general.

El Teatre Joventut, en tant que equipament cultural amb les característiques que acabem de citar és un punt de trobadai espai de relació per al públic i usuaris en general, de l'equipament.

Pensant en aquesta funció social, el Teatre Joventut compta amb un espai per a prestar un servei de Bar-cafeteria.

Amb aquest servei es pretén dotar al Teatre Joventut de:

? Un servei de restauració i bar per al públic assistent i usuaris del Teatre.

? Un punt trobada per al públic assistent i usuaris al propi equipament.

? Un complement imprescindible per potenciar i complementar la programació escènica i musical que es realitza alteatre.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE.

? Constitueix objecte del present contracte, la concessió demanial per l'explotació del servei de Bar del Teatre Joventut,situat en el mateix edifici que el propi teatre (C/ Joventut 4-10 de L'Hospitalet).

? L'explotació del Bar haurà de contemplar com a mínim cobrir el servei de bar durant els dies que hi hagi activitatsobertes al públic.

3.- DOMINI PÚBLIC OBJECTE DE LA CONCESSIÓ.

És objecte de la concessió l'espai destinat a bar que forma part de l'edifici del Teatre Joventut, situat al C/. Joventut, 410 de L'Hospitalet amb una superfície total de 183,79 m2. El bar te accés directe al carrer i per l'interior al vestíbul principal el Teatre.

V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

4.- DURADA DE LA CONCESSIÓ.

? El termini de vigència d'aquest contracte serà de quatre anys a comptar des de la data de la seva signatura. Noobstant això, el contracte podrà ser de pròrroga expressa fins els límit de tres (3) anys més sense que la durada total del contracte i les seves pròrrogues pugui superar els 7 anys.

? En cas d'extinció normal del contracte, el contractista ha de continuar prestant el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió, per un termini màxim de 6 mesos des de la data d'extinció.

5.- REQUISITS DE L'ADJUDICATARI.

? Haurà de ser persona física o jurídica, l'objecte o activitat de la qual haurà d'estar directament relacionat amb l'objectede la present concessió, i no estar incurs en cap supòsit legal de prohibició de contractar amb l'Administració.

6.- CALENDARI I HORARI D'OBERTURA.

? El calendari de programació del Teatre Joventut amb activitats obertes al públic (espectacles d'arts escèniques)comprèn un total aproximat de 70 dies a l'any entre els mesos de setembre a juny.

? L'horari d'obertura de servei al públic per cobrir aquests dies d'activitat haurà de comprendre un mínim des d'1 horaabans d'iniciar-se l'activitat i fins a ½ h després d'haver-se acabat aquesta, fent en total una mitja aproximada de 4h perdia d'activitat.

? No obstant, l'adjudicatari podrà ampliar l'horari d'obertura del servei en funció de les característiques de l'activitat i dela previsió de públic assistent.

? L'adjudicatari podrà proposar activitats complementaries a la pròpia del Teatre per a ser realitzades en el mateix espaide bar: exposicions, recitals, teatre de petit format, etc. Aquestes propostes hauran de ser comunicades, consensuadesi aprovades per al direcció del teatre.

7.- REQUERIMENTS DEL SERVEI.

? El Servei de Bar ha d'oferir els productes propis d'un servei d'aquest estil amb begudes calentes, refrescos, pastes,pastissos, entrepans, aperitius i menjars ràpids.

? Les begudes alcohòliques es regiran per la normativa que regeix la prohibició de venta als menors, i es vetllarà per nopromoure-la de forma irresponsable.

? Està totalment prohibit fumar als espais interiors del teatre, pel que l'interessat en el servei està obligat al complimentd'aquesta norma i de la llei que regula el consum de tabac en espais públics.

? L'Adjudicatari haurà de vetllar per habilitar un ambient acollidor, recollit, tranquil i estèticament cuidat i original.

? L'Adjudicatari haurà d'oferir una cuina ràpida i lleugera, original i creativa, vetllant per una proposta innovadora, dequalitat i creativa.

? Oferir garantir una selecció de productes de qualitat pensats pels diferents clients.

? El conjunt de la oferta haurà de ser atraient i original.

? L'adjudicatari serà el responsable de la neteja de l'espai de bar, cuina i magatzem, amb els mitjans que considerioportuns.

? Serà per compte de l'adjudicatari la contractació del personal necessari tenint en compte la legislació vigent. Davantl'incompliment d'aquesta estipulació no hi haurà cap obligació ni responsabilitat alguna per part de l'Ajuntament deL'Hospitalet.

? El personal que treballi en el bar haurà de tenir una formació idònia pels serveis que presti i haurà de complir en tot N

moment les normatives d'higiene i sanitat.

V

10

Dil uns, 28 de novembre de 2016

8.- PREU.

? S'entén que els requisits d'obertura al públic del servei de bar correspon aproximadament a un percentatge del 4% (70dies x 4 hores al dia) en comparació a un establiment de similars característiques obert diàriament al públic. Enconseqüència el cànon que es proposa correspondria a la mateixa proporció segons el preu de mercat a la zona.

? D'acord amb l'informe adjunt de l'Agència de desenvolupament Local de l'hospitalet, es determina un cànon de SISCENTS VINT-I-DOS - (622.- EUR) anual, quantitat que podrà ser millorada a l'alça pels licitadors en les seves ofertes.Restaran excloses de la licitació de manera automàtica aquelles ofertes que siguin inferiors a aquest cànon.

? Seran per compte del adjudicatari qualsevol impost, taxa i altres despeses que dimanin de l'exercici de les activitatsobjecte del present contracte.

? El preu del contracte serà el que resulti de l'adjudicació.

? El pagament del cànon s'efectuarà en dos pagaments (periodicitat semestral).

9.- OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI.

El concessionari assumeix, a més, les següents obligacions:

? El concessionari prestarà el servei de bar sempre que hagi activitat al teatre oberta al públic.

? El concessionari haurà de mantenir en perfecte estat el bar i les seves dependències.

? El concessionari vetllarà per mantenir un ambient acollidor i estèticament cuidat.

? El concessionari assignarà al servei, el personal necessari per garantir el correcte desenvolupament d'aquest en elsdiferents horaris i serveis que es prestin. Aquest estarà sotmès a les normatives laborals i a les normes de manipulaciód'aliments vigents i hauran d'oferir una correcte imatge i higiene del vestuari.

? El concessionari haurà de respectar la normativa vigent pel que fa a l'obertura d'establiments al públic i complir ambels nivells de seguretat i salubritat dels productes que manipuli, vengui o subministri, d'acord amb la normativa vigent.

? Respectar al normativa vigent en matèria de substàncies que poden generar dependència. (Venda d'alcohol i tabac).

? Disposar de fulls de reclamació.

? El manteniment i conservació de les instal·lacions i béns cedits en ús, essent al seu càrrec tota reparació i reposició. Alfinalitzar el contracte s'hauran de tornar en les mateixes condicions d'ús en que es va rebre.

? El concessionari no podrà cedir, llogar o traspassar el bar.

? Davant l'extinció de la concessió l'adjudicatari assumirà les indemnitzacions corresponents als contractes laboralssense aplicar a l'Ajuntament la successió empresarial. En cap cas ni circumstància la relació administrativa entrel'Ajuntament i el concessionari suposarà una relació laboral o funcionarial.

? Permetre l'accés del personal de l'Ajuntament de L'Hospitalet així com a les inspeccions d'altres administracionspúbliques.

? Seran a càrrec del concessionari les despeses, tant ordinàries, com extraordinàries, de caràcter tributari quecorresponguin.

? Disposar d'una tarifa de preus de venda al públic dels serveis.

? Ingressar semestralment el cànon vigent del contracte a l'Ajuntament de l'Hospitalet.

? L'accés per càrrega i descàrrega de proveïments, manteniments i sortida de deixalles es farà per l'accés delN

C/Joventut, essent la coordinació i atenció d'aquests responsabilitat de l'adjudicatari.

V

? El Servei de Bar s'identificarà amb la marca corporativa de Bar del Teatre Joventut.

11

Dil uns, 28 de novembre de 2016

10.- SUBCONTRACTACIÓ.

? Degut a la naturalesa i condicions del contracte, el servei de bar s'haurà de realitzar de manera total i directa pel concessionari. No obstant això podrà concertar amb tercers l'execució de prestacions accessòries, que quedaranobligats respecte de l'empresari principal, únic responsable davant de l'Ajuntament de l'Hospitalet.

? El concessionari no podrà cedir, llogar o traspassar el bar i la mateixa prohibició és aplicable als elements que constin inventariats.

11.- RESPONSABILITAT.

? El bar no podrà ser destinat a altres activitats que siguin impròpies de la seva funció. Queden excloses d'aquestaprohibició aquelles activitats que tinguin un caràcter cultural i relacionades amb l'àmbit d'actuació del teatre com perexemple: exposicions, xerrades, performances, conferències, activitats en general relacionades amb les artsescèniques. En tots els casos, qualsevol activitat que pugui proposar l'adjudicatari haurà de ser informada ambanterioritat a la direcció del Teatre.

? L'execució de la concessió es realitza a risc i ventura del contractista i seran pel seu compte d'indemnització de tots els danys i perjudicis que ocasionin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució de laconcessió.

? En cas que d'adjudicatari tingués la necessitat d'efectuar modificacions en relació amb l'estructura, distribució odecoració del bar, estarà obligat a sol·licitar la corresponent autorització al Servei de Cultura.

12.- PRERROGATIVES DE L'AJUNTAMENT.

? L'Ajuntament podrà instar, als seus serveis d'inspecció o als d'altres administracions públiques per efectuar lesinspeccions pertinents en el bar, en la gestió i en l'activitat del contractista, en qualsevol moment.

? Les millores que amb autorització de l'Ajuntament, realitzi l'adjudicatari, quedaran com a propietat de l'Ajuntament al'extingir-se la concessió si prèviament no s'ha pactat el contrari per escrit.

? Si per circumstàncies no previstes en els plecs de condicions fos necessari tancar el bar per atendre reparacions noimputables a l'adjudicatari, aquest no serà compensat ni indemnitzat i solament es reduirà el cànon en la partproporcional que correspongui.

? L'Ajuntament podrà, si ho estima convenient, instal·lar comptadors individualitzats d'electricitat, gas, telèfon, aigua ialtres serveis pel control i pagament d'aquests serveis, per part de l'adjudicatari.

13.- SUPERVISIÓ I CONTROL.

? Correspon al Servei de Cultura de l'Ajuntament la supervisió i control del contracte.

14.- CRITERIS DE SELECCIÓ.

Per l'adjudicació es tindran en compte els següents paràmetres:

? Proposta econòmica de cànon anual.

Obtindrà la major puntuació prevista en aquest apartat, la millor oferta econòmica de les presentades.

El que es fa públic per a general coneixement.

L'Hospitalet de Llobregat, 18 de novembre de 2016

El regidor de Govern d'Educació, p. d. (Decret 2302/2016, de 31 de març), la tècnica lletrada del Servei de Contractació,Soledat Colomé Coca

12