Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notificació referent a vehicles abandonats
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Gurb

ANUNCI

Els vehicles que a continuació s'esmentaran es presumeixen abandonats segons expedient seguit a l'efecte, d'acordamb allò previst a l'article segon, últim paràgraf, de la Llei 11/1999, de 21 d'abril, de modificació de la Llei 7/1985, de 2d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i altres mesures pel desenvolupament del govern local, en matèria detrànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària i en matèria d'aigües.

Atès que ha resultat impossible localitzar-ne els titulars a través dels mitjans ordinaris de notificació previstos a la Llei39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú. Se'n requereix als titular perquè se'n facin càrrec en un termini màxim de quinze (15) dies hàbils a partir de l'endemà dela publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP). En cas contrari, aquests vehicles seran lliurats auna empresa autoritzada per el seu desballestament.

Relació de vehicles:

KIA CRDI - Matrícula 7738 FFV.

Gurb, 10 de novembre de 2016

L'alcalde, Joan Roca i Tió