Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Inici d'execució subsidiària per neteja, finca carrer Turó d'en Moixell, 131
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Gualba

ANUNCI

Per Decret d'Alcaldia de data 12/05/2016, s'ha iniciat el procediment d'execució subsidiària en la neteja de la parcel·lanúm. 131 del carrer Turó d'en Moixell, a càrrec de l'obligat, que els treballs es portaran a terme de forma immediata per part de l'empresa Ordenació Forestal, S.L., i que l'import del cost dels treballs és de 341,78 EUR IVA inclòs, import pel qual se li enviarà la liquidació corresponent que haurà d'abonar en el termini legalment indicat, una vegada finalitzats elstreballs de neteja per part de l'empresa esmentada.

La comunicació d'aquest decret al propietari actual de la finca esmentada ha estat intentada, en dues ocasions, aldomicili fiscal, essent retornada per deixar avís a la bústia i no recollir-la a l'oficina de correus. Per tant, es comunica al'interessat, mitjançant la publicació d'aquest anunci al BOP, web municipal i taulell d'edictes, el decret d'alcaldiaesmentat. Per aquest motiu la persona indicada pot adreçar-se a l'Ajuntament de Gualba, Pg. Montseny, 13, de dilluns a divendresde 9.00h a 13.30h i dimarts i dijous a la tarda de 16.00h a 20.00h.

Gualba, 10 de novembre de 2016

L'alcalde, Marc Uriach Cortinas