Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Cessió gratuïta de la segona planta de l'edifici situat al passeig Circumval·lació, 43
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Gelida

EDICTE de l'Ajuntament de Gelida, sobre cessió gratuïta de la segona planta de l'edifici situat al passeig Circumval·lació, 43 (16/019)

En compliment de l?acord del Ple de la Corporació de data 15 de novembre de 2016, es sotmet a informació pública,durant un termini de 30 dies hàbils des de la darrera publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, l'expedient que tramita aquest Ajuntament per a la cessió gratuïta del béimmoble patrimonial municipal emplaçat a la segona planta de l'edifici situat al carrer Circumval·lació número 43, alServei Català de la Salut.

L'expedient esmentat es pot consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9.00 i les 14.00 hores, durant el termini d'informació pública. Les al·legacions, si s'escau, s'han de presentar, davant de l'Ajuntament, dins del termini esmentat, per qualsevol delsmitjans que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les AdministracionsPúbliques.

Gelida, 16 de novembre de 2016

L'alcalde, Lluís Valls Comas