Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del projecte de millora del camí de Can Bargalló
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Gelida

EDICTE de l'Ajuntament de Gelida, sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obres (16/018)

Atès que no hi ha hagut reclamacions durant el període d'exposició pública de l'expedient d'aprovació inicial del"Projecte de Millora del Camí de Can Bargalló", ha quedat definitivament aprovat el mateix, per resolució de l'Alcaldianúmero 492, de data 14 de novembre de 2016. La qual cosa es fa pública per a general coneixement, tot fent avinentque contra aquest acte que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant elmateix òrgan que l'ha dictat, de conformitat amb els article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del ProcedimentAdministratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d'un mes a comptar de de l'endemà de lanotificació.

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d'aquest recurs serà d'un mes a comptar des de la data depresentació del recurs en el registre corresponent. Contra la resolució d'aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar cap recursadministratiu, a excepció del recurs extraordinari de revisió en el casos previstos a l'article 125.1 de l'esmentada norma.

Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat ContenciósAdministratiu de Barcelona, de conformitat amb l'article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de laJurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l'endemà de la desestimaciópresumpta del recurs interposat. No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressamento s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

Gelida, 14 de novembre de 2016

L'alcalde, Lluís Valls i Comas