Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació del servei de manteniment i neteja de la xarxa de sanejament municipal de Gavà
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Gavà. Prestació de Serveis al Ciutadà, SA

ANUNCI de contractació del servei de manteniment i neteja de la xarxa de sanejament municipal de Gavà

S'anuncia Concurs públic, segons les següents dades:

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Presec S.A.

b) Organ de Contractació: Consellera-Delegada Consell d'Administració Presec, S.A.

c) Número d'expedient: 04/2016.

2. Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Servei de manteniment i neteja de la xarxa de sanejament municipal de Gavà.

b) Àmbit d'actuació i aplicació: Gavà.

c) Durada del contracte: 2 anys prorrogable 2 anys més.

3. Tramitació, procediment, classificació empresarial i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Règim d'adjudicació: Contractació no harmonitzada.

4. Preu de licitació:

Preu màxim de licitació: 90.000,00 EUR, IVA inclòs.

Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 148.760,34 EUR.

Import anual: 37.190,08 EUR.

Import eventuals pròrrogues: 74.380,17 EUR.

5. Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Presec S.A.

b) Domicili: Plaça Balmes, s/n.

c) Localitat i codi postal: 08850-Gavà.

d) Perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/presec/customProf.

e) E-mail: presec@gava.cat.

f) Telèfon: 932 639 123 Fax: 932 639 131.

6. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: Als quinze dies naturals comptats a partir del dia següent de la publicació d'aquest anuncien el BOP, de 9 a 13 hores i de dilluns a divendres.(Si l'últim dia de presentació fos inhàbil o dissabte, el terminis'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent).

b) Documentació a presentar: La que es ressenya a la clàusula 10ª del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

c) Lloc de presentació: Ajuntament de Gavà, 5ª pl.

Entitat: Presec S.A.

Domicili: Plaça Jaume Balmes, s/n.

Localitat i codi postal: 08850-Gavà.

7. Criteris per a l'adjudicació:

Els que es ressenyen a la clàusula 12ª del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

8. Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Presec S.A.

b) Domicili: Plaça Jaume Balmes, s/n.

c) Localitat: Gavà.

d) Sobre núm. 1: A partir del primer dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de proposicions (acteno públic).

Sobre núm. 2: En un termini no superior a set dies a comptar de l'obertura del sobre núm. 1, la Mesa procedirà, en actepúblic, a l'obertura del sobre núm. 2 (acte públic, es confirmarà data als licitants).

e) Hora: a les 12 hores.

9. Altres informacions:

Les que es ressenyen al Plec de Clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques.

10. Despeses dels anuncis:

A càrrec de l'adjudicatari.

Gavà, 10 de novembre de 2016

El secretari del Consell d'Administració de Presec, SA, Joaquín García Lorca