Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm 18/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Gavà

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 24 de novembre de 2016, ha aprovat inicialment l'Expedient de Modificació deCrèdits núm. 18/2016 de l'Ajuntament per un import de 108.469,05 EUR, dins del Pressupost General de l'exercici2.016. Aquesta Modificació resta exposada al públic per un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent alde la publicació d'aquest Anunci en el Butlletí Oficial de la província, perquè en l'esmentat termini pugui ser examinada iformular-se'n reclamacions, tal com disposa l'article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. Transcorregut aquesttermini sense reclamacions, l'esmentada Modificació es considerarà aprovada definitivament sense nova aprovació.

Gavà, 25 de novembre de 2016

El secretari general, Roger Cots Valverde