Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Gavà

EDICTE

El Tinent d'Alcalde i President de l'àmbit de Nova Governança i Economia, Jordi Tort Reina, mitjançant decretDE2939/2016 de data 14 de novembre de 2016, ha resolt el següent:

DECRET.

Aprovació del Calendari Fiscal per l'exercici 2017.

Fets.

En compliment de l'establert al Reial Decret 939/2005 de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General deRecaptació, als seus articles 23, 24, 25 i 68, a l'efecte d'establir terminis d'ingrés en període voluntari dels tributs devenciment periòdic i notificació col·lectiva, s'aprova el present calendari fiscal per l'exercici 2017.

L'autoritat competent per dictar la resolució de l'expedient es el Tinent d'alcalde i President de l'àmbit de NovaGovernança i Economia, Jordi Tort Reina, en virtut de les atribucions que li han estat delegades per l'Alcaldia, mitjançantdecret de data 16 de juny de 2015, dictat a l'empar del que estableix l'article 23,4 de la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Resolució:

Per tot el que s'ha dit anteriorment, DECRETO:

Primer: Aprovar el calendari fiscal per a l'exercici 2017, pels tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva del'Ajuntament de Gavà, tal i com es relaciona a continuació:

Període de cobrament de padrons fiscals exercici 2017.

Període

Concepte

Del dia 18/04/2017 al 07/07/2017

- Impost sobre béns immobles urbana.

- Impost sobre béns immobles rústega

- Taxa recollida escombraries domiciliaries - Taxa pel sanejament

- Taxa entrada de vehicles

Del dia 15/09/2017 al 28/11/2017

- Taxa cementiri

- Taxa recollida escombraries comercials

Del dia 16/01/2017 al 16/03/2017

- Primer trimestre taxa ocupació de la via pública (mercat setmanal i taules i cadires)

Del dia 18/04/2017 al 19/06/2017

- Segon trimestre taxa ocupació de la via pública (mercat setmanal i taules i cadires)

Del dia 14/07/2017 al 14/09/2017

- Tercer trimestre taxa ocupació de la via pública (mercat setmanal i taules i cadires)

Del dia 16/10/2016 al 15/12/2016

- Quart trimestre taxa ocupació de la via pública (mercat setmanal i taules i cadires)

Segon: Establir com a lloc de pagament, amb el corresponent document cobratori, les Entitats col·laboradores següents:

CAIXABANK.

BANC DE SABADELL.

CATALUNYA CAIXA.

BANKIA.

IBERCAJA.

BBVA.

BANCO MARE NOSTRUM.

BANCO POPULAR.

BANCO SANTANDER.

BANESTO.

CAJAMAR.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Tercer: Informar que, transcorreguts els terminis d'ingrés en període voluntari, en cas de no haver-se efectuat l'ingrés, eldeute passarà a la via executiva, i la quantitat a pagar serà la quota del període voluntari incrementada amb els recàrrecs del període executiu de l'article 28 de la Llei General Tributària; recàrrec executiu del 5%, si el pagament es realitza abans de la notificació de la providència de constrenyiment; recàrrec de constrenyiment reduït del 10%, si elpagament es realitza en el període establert a l'article 62 de l'esmentada Llei; i recàrrec de constrenyiment ordinari, d'un20% del deute pendent quan el pagament es faci un cop notificada la providència de constrenyiment. Es procediràexecutivament contra el patrimoni dels deutors o les garanties existents, en el cas que no es produís l'ingrés en elsterminis de l'article 62 de la Llei General Tributaria.

Quart: Establir les següents dates, aproximades, de càrrec en compte, en el cas que s'hagi domiciliat el pagament delstributs:

Dia

Concepte

01/03/2017

- Fracció 1 impost sobre béns immobles

04/03/2017

- Primer trimestre taxa per ocupació de la via pública (mercat setmanal i taules i cadires)

01/06/2017

- Fracció 2 impost sobre béns immobles

05/06/2017

- Segon trimestre taxa per ocupació de la via pública (mercat setmanal i taules i cadires)

03/07/2017

- Impost sobre béns immobles rústega

- Taxa per entrada de vehicles

- Taxa pel sanejament

- Taxa recollida escombraries domiciliàries

01/09/2017

- Fracció 3 impost sobre béns immobles

04/09/2017

- Tercer trimestre de la taxa per ocupació de la via pública (mercat setmanal i taules i cadires)

03/11/2017

- Taxa cementiri

- Taxa recollida escombraries comercials

01/12/2017

- Fracció 4 impost sobre béns immobles

04/12/2017

- Quart trimestre taxa per ocupació de la via pública (mercat setmanal i taules i cadires)

Gavà, 18 de novembre de 2016

El secretari accidental, Joaquin Garcia Lorca