Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 5/2016 de transferències de crèdits entre partides de despeses
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de l'Estany

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de l'Estany, en sessió ordinària celebrada el dia 24 de novembre de 2016, va acordar l'aprovacióinicial de l'expedient de modificació de crèdits número 5/2016 de transferència de crèdits entre partides de despeses dediferent grup de funció.

I d'acord amb l'article 169.1, per remissió del 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TextRefós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient se sotmet a informació pública durant el termini dequinze dies a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que elsinteressats examinin l'expedient i presentin les reclamacions que considerin convenients.

Si transcorregut aquest termini no es presenten al·legacions, l'Acord es considerarà definitivament aprovat.

L'Estany, 25 de novembre de 2016

L'alcalde, Salvador Tresserra Purtí