Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació per a la prestació de serveis auxiliars a l'edifici municipal La Baronda
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

ANUNCI

Entitat adjudicadora:

Organisme: Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

Dependència que tramita l'expedient: Direcció de la UJA de l'Àmbit de Serveis Generals.

Número d'expedient: G454-2016-058.

Objecte del contracte:

Prestació de serveis auxiliars a d'edifici municipal "La Baronda".

Termini d'execució:

1 any prorrogable per un més.

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

Aprovació de l'expedient de contractació, plecs de clàusules econòmic administratives particulars i tècniques: acord dela Junta de Govern Local: 18 de novembre de 2016.

Procediment: obert.

Tramitació: urgent.

Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte:

Pressupost màxim de la contractació: 53.462,40 EUR, més 11.227,10 EUR en concepte d'IVA (21%), total 64.689,50EUR.

El valor estimat del contracte, els efectes d'allò que disposen els articles 88 i concordants dels TRLCSP, és de106.924,80 EUR.

Garantia:

Definitiva: 5% del preu d'adjudicació, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.

Obtenció de documentació i informació:

Obtenció de documents i de qualsevol altra informació: a la UJA de Serveis General, carrer Antón Fortuny, 10,Esplugues de Llobregat, Direcció Jurídica (telèfon 93 371 33 50 ext. 3542).

Pàgina web de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat: www.esplugues.cat (perfil contractant).

Data límit d'obtenció de documents i informació: tres dies abans de la finalització de la presentació de proposicions.

Requisits específics del contractista:

Estan capacitades per contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plenacapacitat d'obrar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional, en la forma establerta alsarticles 75 i 78 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei deContractes del Sector Públic i no es trobin en cap de les circumstàncies que es relacionen a l'art.60 del Text Refós de la

Llei de Contractes del Sector Públic, com a prohibitives per contractar.

Els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb l'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte.

Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes quina prestació estigui compresa dins lesE

finalitats, objecte o àmbit d'activitat que, a tenor dels seus estatuts o regles fundacionals, els hi siguin propis.

C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:

? Data límit de presentació: fins el 12 de desembre de 2016.

? Hora: fins a les 13 hores.

? Documentació que cal presentar: consultar els Plecs de clàusules econòmic-administratives i tècniques.

? Lloc de presentació: Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, a la Secretaria municipal.

? Domicili: Plaça Santa Magdalena,5 1a.planta.

? Localitat i codi postal: Esplugues de Llobregat, 08950.

Obertura d'ofertes:

Entitat: Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 5-6 1a planta, Saló de Plens.

? Sobre número 1:

Data: 13 de desembre de 2016.

Hora: les 13 hores (acte no públic).

? Sobre número 2:

Data: 15 de desembre de 2016.

Hora: les 13 hores (acte públic).

? Sobre número 3:

Data i hora a determinar i publicar en el Perfil del contractant.

Criteris d'adjudicació:

Les ofertes es valoraran d'acord amb els criteris avaluables de forma automàtica del plec, amb una puntuació màximade 80 punts i els criteris que depenen d'un judici de valor amb una puntuació màxima de 20 punts.

Despeses a càrrec de l'adjudicatari:

Les del anunci que generi el procediment obert i urgent i les preparatòries de formalització del contracte, que s'estableixia les clàusules del Plec de Condicions Econòmic-Administratives.

Perfil del contractant:

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, a lapàgina web municipal existeix l'apartat "Perfil del contractant", on els licitadors trobaran informació sobre les licitacionsen curs i la documentació relativa a les mateixes.

Així mateix, hi haurà una còpia de tota la documentació integrant de ?expedient administratiu en la Secretaria Municipal.

Esplugues de Llobregat, 18 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Pilar Díaz Romero