Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de modificació de preus públics de l'annex a l'Ordenança núm. 12
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

ANUNCI

El Ple de la Corporació en sessió de 16 de novembre de 2016 va aprovar provisionalment la modificació dels preuspúblics de l'annex a l'Ordenança núm. 12, que hauran de regir en el proper exercici de 2017, els quals es transcriuenseguidament:

"I.- SERVEIS ESPORTIUS.

1 COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA PLANA.

A aquests tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui.

A) ABONAMENTS.

1. Preu d'abonament mensual:

TIPUS D'ABONAMENT

PREU (EUR)

Total adult (resident)

37,34

Total segon familiar (resident)

28,54

Total infantil familiar (5 a 15 anys)

12,60

Total infantil petit (0 a 4 anys)

Gratuït

Total infantil (5 a 15 anys)

24,57

Total per a la gent gran

24,57

Total per a persones amb discapacitats i persones que disposin del carnet rosa

16,37

Només piscina

25,58

Abonament jove (de 16 a 24 anys)

25,72

Abonament per a persones aturades de més de 25 anys, amb un temps mínim a l'atur de sis mesos i 25,72

accés a la instal·lació en horari restringit (de 12 a 16 hores)

Total adult (No resident)

38,35

Total segon familiar (No resident)

29,56

? Els abonats al Complex esportiu municipal La Plana gaudiran d'un 30 % de descompte sobre el preu dels cursos iactivitats esportives.

2. Preu d'inscripció per a nous abonats (MATRÍCULA):

TIPUS DE QUOTA

PREU (EUR)

Matrícula per a nous abonats adults. 51,11

Matrícula per a nous abonats segon Familiar adult. 29,96

Matrícula per a nous abonats. Família de 2 adults i tots ells menors de 15 anys.

81,06

Matrícula per a nous abonats infantil petit (0 a 4 anys)

Gratuït

Matrícula per a nous abonats Infantil. (5 a 15 anys) 32,71

Matrícula per a nous abonats gent gran i persones que disposin del carnet rosa. 32,71

Matrícula per a nous abonats, només piscina

45,32

Matrícula per a persones amb situació d'atur

Gratuït

Baixa temporal (quota de manteniment)

8,28

? Els joves que acreditin disposar del Carnet Jove seran beneficiaris d'un descompte del 50 % sobre el preu de lamatrícula.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

II.- INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

E) COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA PLANA.

a) PROGRAMA DE NATACIÓ ESCOLAR: (preus trimestrals).

CURSOS DE NATACIÓ ESCOLAR (Escoles d'Esplugues)

PREU (EUR)

Petits (0 ? 3 anys) ? Escola bressol

36,09

Petits (3-5 anys) ? Escola pública de pàrvuls

31,38

Grans (6-14 anys) ? escola pública de primària

22,97

Educació Especial pública PROA 31,38

Petits (3-5 anys) ? Escola privada de pàrvuls

36,09

Grans (6-14 anys) ? escola privada de primària

22,97

Educació Especial privada 36,09

CURSOS DE NATACIÓ ESCOLAR (Escoles de fora d'Esplugues)

PREU (EUR)

Petits (3-5 anys)

39,37

Grans (6-14 anys)

25,15

Educació Especial

39,37

b) CURSOS D'ACTIVITATS AQUÀTIQUES I FÍSIQUES.

Preus trimestrals per a ciutadans/es residents a Esplugues de Ll.

TIPUS DE CURS

PERIODICITAT

PREU (EUR)

Curs de natació per a nadons (12-24 mesos) sessió de 30 min

1 dia / setmana

31,22

Curs de natació per a nadons (12-24 mesos) sessió de 45 min

1 dia / setmana

49,70

Curs de natació per a nens/es petits/es (2 a 5 anys) sessió de 45 min.

1 dia / setmana

49,70

Curs de natació per a nens/es petits/es (2 a 5 anys)) sessió de 45 min

2 dia / setmana

91,33

Curs de natació Infantils (6 a 10 anys)) sessió de 45 min

1 dia / setmana

41,33

Curs de natació Infantils (6 a 10 anys)) sessió de 45 min

2 dia / setmana

75,81

Curs de natació joves (11 a 15 anys)) sessió de 45 min

1 dia / setmana

41,33

Curs de natació joves (11 a 15 anys)) sessió de 45 min

2 dia / setmana

75,81

Curs de natació per a gent gran) sessió de 45 min

2 dies /setmana

45,94

Curs de natació terapèutica) sessió de 45 min

2 dies / setmana

75,78

Curs de gimnàstica correctiva) sessió de 60 min

2 dies / setmana

79,74

Curs de natació per a adults sessió de 45 min

1 dia / setmana

42,11

Curs de natació per a adults sessió de 45 min

2 dia / setmana

84,22

Curs de natació per a persones amb discapacitat ? adults sessió de 45 min

2 dies / setmana

61,61

Curs de natació per a persones amb discapacitat ? joves sessió de 45 min

2 dies / setmana

71,94

Curs de natació pre part i post part (preu mensual) sessió de 45 min

1 dia /setmana

17,89

Activitats musicals i dansa sessió de 60 min

2 dies/setmana

36,09 mes

Tallers d'activitats puntuals (risoteràpia, abdominals hipopressius, esquena sana, etc.) sessió de 60 min

Sessió d'una hora

8,16

Activitats físiques infantils sessió de 60 min

2 dies /setmana

36,09

Tai ? chi sessió de 60 min.

2 dies /setmana

108,83

c) CURSOS D'ACTIVITATS AQUÀTIQUES I FÍSIQUES.

Preus trimestrals per a ciutadans/es No residents a Esplugues de Ll.

TIPUS DE CURS

PERIODICITAT

PREU (EUR)

Curs de natació per a nadons (12-24 mesos) sessió de 30 min

1 dia / setmana

31,22

Curs de natació per a nadons (12-24 mesos) sessió de 45 min

1 dia / setmana

54,68

Curs de natació per a nens/es petits/es (2 a 5 anys) sessió de 45 min.

1 dia / setmana

54,68

Curs de natació per a nens/es petits/es (2 a 5 anys) sessió de 45 min

2 dia / setmana

91,33

Curs de natació Infantils (6 a 10 anys) sessió de 45 min

1 dia / setmana

42,11

Curs de natació Infantils (6 a 10 anys)) sessió de 45 min

2 dia / setmana

75,81

Curs de natació joves (11 a 15 anys) sessió de 45 min

1 dia / setmana

42,11

Curs de natació joves (11 a 15 anys) sessió de 45 min

2 dia / setmana

75,81

Curs de natació per a gent gran) sessió de 45 min

2 dies /setmana

45,94

Curs de natació terapèutica) sessió de 45 min

2 dies / setmana

95,46

Curs de gimnàstica correctiva) sessió de 60 min

2 dies / setmana

95,46

Curs de natació per a adults sessió de 45 min

1 dia / setmana

42,11

V

Curs de natació per a adults sessió de 45 min

2 dia / setmana

84,22

Curs de natació per a persones amb discapacitat ? adults sessió de 45 min

2 dies / setmana

61,61

Dil uns, 28 de novembre de 2016

TIPUS DE CURS

PERIODICITAT

PREU (EUR)

Curs de natació per a persones amb discapacitat ? joves sessió de 45 min

2 dies / setmana

71,94

Curs de natació pre part i post part (preu mensual) sessió de 45 min

1 dia /setmana

17,89

Activitats musicals i dansa sessió de 60 min

2 dies/setmana

36,09

Tallers d'activitats puntuals (risoteràpia, abdominals hipopressius, esquena sana, etc.) sessió de 60 min

Sessió d'una hora

8,16

Activitats físiques infantils sessió de 60 min

2 dies /setmana

36,09

Tai ? chi sessió de 60 min.

2 dies /setmana

108,83

d) ENTRADA PUNTUAL:

TIPUS DE QUOTA

PREU (EUR)

Entrada puntual d'adult

8,63

Entrada puntual Infantil / gent gran / Persones amb discapacitats

5,73

e) SERVEI D'ENTRENADOR PERSONAL (preu mensual).

Servei esportiu

Modalitat

PREU (EUR)

Sessió 30'

Individual

20,70

Duet

28,39

Sessió 60'

Individual

35,49

Duet

41,39

Abonament 5 sessions 30'

Individual

88,7

Duet

117,08

Abonament 5 sessions 60'

Individual

152,58

Duet

176,13

Moviment i Salut (EUR/mes)

Individual

9,49

f) SERVEIS MÈDICS.

Servei esportiu

Modalitat

PREU (EUR)

Revisió Mèdica

1 visita

33,43

Tractaments de fisioteràpia (no abonat)

1 sessió

34,87

Tractaments de fisioteràpia (abonat)

1 sessió

22,59

Tractaments de fisioteràpia (no abonat)

6 sessions

148,11

Tractaments de fisioteràpia (abonat)

6 sessions

98,74

Massatge esportiu (no abonat)

1 sessió

26,28

Massatge esportiu (abonat)

1 sessió

17,53

Massatge esportiu (no abonat)

6 sessions

130,38

Massatge esportiu (abonat)

6 sessions

86,92

Assegurança mèdica individual 8,06

g) LLOGUER D'ESPAIS I TAQUILLES (preu mensual).

TIPUS D'ACTIVITAT

PREU (EUR)

Carrer Natació 1 hora (piscina 25 m.)

23,06

Taquilla Lloguer Trimestre

23,66

h) CASALS ESPORTIUS.

Tipus de curs

Modalitat

PREU (EUR)

Casals esportius ? Servei esportiu

Preu dia/torn

8,17

Preu dia/tot el casal

6,75

Casals esportius ? Servei d'acollida

Preu dia/torn

2,48

Preu dia esporàdic

2,63

Preu dia/tot el casal

2,12

Casals esportius ? Servei menjador ludoteca

Preu dia/torn

8,51

Preu dia esporàdic

8,9

Preu dia/tot el casal

6,9C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

i) CURSOS D'ACTIVITATS AQUÀTIQUES I FÍSIQUES INTENSIUS.

TIPUS DE CURS

Periodicitat

PREU (EUR)

Curs de natació per a petits (3-5 anys)

5 dies / setmana

91,13

Curs de natació infantil i per a adults

5 dies / setmana

70,18

Curs de natació per a persones amb discapacitat ? adults i joves

5 dies / setmana

23,62

j) PISTES DE PÀDEL.

Tipus de servei

Periodicitat

PREU (EUR)

Lloguer de la pista de pàdel per abonats

Sessió d'1 hora

18,73

Lloguer de la pista de pàdel per a NO abonats

Sessió d'1 hora

31,22

Lloguer de la pista de pàdel per abonats

Bono de 5 sessions d'1 hora

84,59

Lloguer de la pista de pàdel per a NO abonats

Bono de 5 sessions d'1 hora

140,98

Lloguer de la pista de pàdel per abonats

Bono de 10 sessions d'1 hora

149,84

Lloguer de la pista de pàdel per a NO abonats

Bono de 10 sessions d'1 hora

249,74

Cursos de pàdel per a abonats 1 dia / setmana. Preu mensual

Sessió d'1 hora

27,49

Cursos de pàdel per a NO abonats 1 dia / setmana. Preu mensual

Sessió d'1 hora

45,82

Cursos de pàdel per a abonats 2 dia / setmana. Preu mensual

Sessió d'1 hora

50,51

Cursos de pàdel per a NO abonats 2 dia / setmana. Preu mensual

Sessió d'1 hora

84,19

Lloguer de raquetes (1 h)

Sessió d'1 hora

5,04

k) AULA DE FORMACIÓ ESPORTIVA.

Tipus de servei

Periodicitat

PREU (EUR)

Cursos de formació esportiva 2 Sessions per setmana

20,14

Cursos de formació esportiva 4 Sessions per setmana

36,25

Lloguer de l'aula de formació

1 sessió d'una hora

40,28

Lloguer de l'aula de formació

1 setmana (4 hores/dia)

755,25

F) PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA PARC DELS TORRENTS.

a. ABONAMENTS DE TEMPORADA.

TIPUS DE QUOTA

PREU (EUR)

Abonament de temporada petits (0 a 4 anys)

Gratuït

Abonament de temporada infantil, pensionista, jubilat o persona amb discapacitat

51,42

Abonament de temporada adults

84,05

Abonament de temporada familiar

178,26

Abonament mensual infantil, pensionista, jubilat o persona amb discapacitat

25,93

Abonament mensual adult 40,58

Abonament mensual familiar

89,55

Abono 10 entrades infantil, pensionista, jubilat o persona amb discapacitat

32,75

Abono 10 entrades adult

44,61

Entrada grups 1,15

Entrada grups ? casals municipals

0,42

b. ENTRADA PUNTUAL.

ENTRADA PUNTUAL

EDATS

PREU (EUR)

Entrada puntual en dia laborable

Adults

4,47

Entrada puntual en dia laborable

Infantils - Gent Gran ? persones amb discapacitat ? persona en situació 3,26

d'atur ? membre de família monoparental.

Entrada puntual en dia festiu

Adults

5,46

Entrada puntual en dia festiu

Infantils - Gent Gran ? persones amb discapacitat

4,01

Es procedeix a la corresponent exposició pública dels acords esmentats, mitjançant aquest anunci en el BOP i en el Tauler Virtual d'Edictes de la Corporació (http://oficinavirtual1.esplugues.cat/sede/JSP/sede/portal/index.jsp), durant un període de trenta dies, segons disposen els articles 70.2 i 65 de la Llei 7/85 i 59.5 de la llei 30/92 de 26 de novembre,V

termini que començarà a comptar-se a partir de l'endemà del dia de la publicació al BOP, a fi que, si s'escau, els

Dil uns, 28 de novembre de 2016

interessats puguin presentar reclamacions. Transcorregut el termini d'exposició, sense haver-se interposat capreclamació, l'acord restarà aprovat definitivament i es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els JutjatsContenciosos Administratius de Catalunya.

Esplugues de Llobregat, 17 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Pilar Díaz Romero