Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de l'expedient administratiu i dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars, corresponents al contracte del servei d'ajuda a domicili-SAD Dependència
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Esparreguera

ANUNCI

Exp. 14.04.167.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària corresponent al dia 9 de novembre de 2016, ha aprovat l'expedientadministratiu i els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars, corresponents al contracte del servei d'ajudaa domicili ? SAD Dependència.

Les dades d'aquesta licitació són les següents:

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament d'Esparreguera.

b) Dependència que tramita l'expedient: Serveis Jurídics d'Administració General.

c) Número de l'expedient: 14.04.167.

2. Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Servei d'ajuda a domicili ? SAD Dependència.

b) Divisió per lots i número: No.

c) Termini d'execució: Dos anys, amb possibilitat de dues pròrrogues d'un any cadascuna d'elles.

d) CPV: 85000000-0 (serveis de salut i assistència social).

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Forma: Pluralitat de criteris.

4. Valor estimat del contracte: 282.723,00 EUR (IVA exclòs).

5. Pressupost base de licitació:

a) Import net: 134.630,00 EUR (IVA exclòs). Import total 140.015,20 EUR (IVA inclòs).

6. Garanties:

a) Garantia provisional: No se n'estableix.

b) Garantia definitiva: 5% del pressupost de licitació.

7. Obtenció d'informació i documentació:

a) Entitat: Ajuntament d'Esparreguera.

b) Domicili: Plaça de l'Ajuntament, núm. 1.

c) Localitat i codi postal: 08292 ? Esparreguera (Barcelona).

d) Telèfon: 93.777.18.01.

e) Telefax: 93.777.59.04.

f) Data límit d'obtenció d'informació i documentació: la mateixa que la data límit de presentació de les ofertes.

g) Lloc obtenció documentació (plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques): www.esparreguera.cat,(perfil del contractant).

8. Requisits específics del contractista: Els establerts en la clàusula 1.10 del plec d'administratives particulars.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

9. Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: 20 (vint) dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en elButlletí Oficial de la Província (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) i en el Perfil del Contractant.

b) Documentació a presentar: La que s'assenyala a la clàusula 1.9 del plec de clàusules administratives.

c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Registre general de l'Ajuntament d'Esparreguera (Oficina d'Atenció al Ciutadà abans de les 14:00 hores (duesdel migdia).

2. Domicili: Plaça de l'Ajuntament núm.1.

3. Localitat i codi postal: 08292 ? Esparreguera (Barcelona).

10. Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament d'Esparreguera (sala de sessions).

b) Domicili: Plaça de l'Ajuntament, núm. 1.

c) Localitat i codi postal: 08292 ? Esparreguera (Barcelona).

d) Data: L'obertura dels sobres número 2 i número 3, es realitzarà respectivament, el segon i tercer dimecres hàbilposterior a aquell en què finalitzi el termini de presentació de proposicions.

e) Hora: 11:00.

11. Despeses d'anuncis: aniran a càrrec de l'adjudicatari, fins a un import màxim de 500,00 EUR (cinc-cents EUR).

Esparreguera, 15 de novembre de 2016

L'alcalde, Eduard Rivas Mateo