Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de modificació d'ordenances fiscals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

ANUNCI

En compliment del que disposa l'article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'anuncia que l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix en sessióplenària ordinària de la Junta de Veïns de data 17 de novembre de 2016, es va aprovar la modificació de l'Ordenança número 19 General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal, adherint-nos altext model de la Diputació de Barcelona, la modificació de l'Ordenança fiscal número 5 Reguladora de la taxa per a lautilització privativa o aprofitament especial de la via pública i terrenys d'ús públic, la modificació de l'Ordenança Fiscalnúmero 10 General reguladora dels Preus Públics, modificació de l'Ordenança Fiscal número 11 Reguladora del preupúblic per a la prestació del servei del complex esportiu de Valldoreix i la modificació de l'Ordenança fiscal número 9 Reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escolarització i menjador de l'escola bressol de Valldoreix.

S'exposa al públic el present acord durant el termini de trenta dies, comptats a partir de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província. En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hiles reclamacions i/o al·legacions que considerin oportunes. Transcorregut el període indicat, sense haver-se'n formulatcap, els acords provisionals adoptats restaran aprovats definitivament sense necessitat d'adopció de nou acord.

Valldoreix, 18 de novembre de 2016

El president, Josep Puig Belman