Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del projecte de reurbanització de la plaça Oliveres i la plaça de Joan Gassó
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

ANUNCI

Per Decret de Presidència número 724/16 de data 14 de novembre de 2016 s'ha aprovat definitivament el projecte deREURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LES OLIVERES I PLAÇA JOAN GASSÓ redactat pels arquitectes RamonTomas Casanova de Lillet LPL arquitectes SLP, amb un pressupost de 127.299,08 IVA inclòs.

Es publica l'acord d'aprovació definitiva de conformitat amb el que estableix l'article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals.

Contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant elsjutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la sevapublicació.

Alternativament es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en eltermini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant elsjutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del diasegüent al de la recepció de la notificació corresponent.

En cas de desestimació dels recurs de reposició es produís per silenci administratiu ?silenci que es produeix peltranscurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- eltermini per a la interposició dels recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia enquè el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

Valldoreix, 14 de novembre de 2016

El president, Josep Puig i Belman