Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del calendari fiscal que ha de regir en l'exercici 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cubelles

EDICTE relatiu a l'aprovació del calendari fiscal que ha de regir en l'exercici 2017

El Ple municipal de l'Ajuntament de Cubelles, reunit en sessió ordinària de 15 de novembre de 2016, va prendre, entred'altres, el següent acord:

"PRIMER.- Aprovar el calendari fiscal que ha de regir en l'exercici 2017 en quan a tributs delegats a l'Organisme deGestió Tributària de la Diputació de Barcelona establint els terminis de pagament en període voluntari de la formasegüent:

A) EL TERMINI D'INGRÉS.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS.

Període voluntari. Del 2 de maig al 4 de juliol.

IBI NATURALESA URBANA REBUTS DOMICILIATS.

1r termini (25%) 02 de maig.

2n termini (25%) 03 de juliol.

3r termini (25%) 02 d'octubre.

4t termini (25%) 01 de desembre.

IBI NATURALESA URBANA REBUTS NO DOMICILIATS.

1r termini pagament (50%).- Període voluntari. Del 2 De maig al 4 de juliol.

2n pagament (50%).- Període voluntari. (*) Del 1 d'agost al 3 d'octubre.

(*) El pagament d'aquesta fracció podrà realitzar-se a partir del 02/05/2017.

IBI NATURALESA RÚSTICA.

Període voluntari. Del 1 de setembre al 2 de novembre.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

Període voluntari. Del 1 de març al 3 de maig.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

Període voluntari. Del 15 de setembre al 15 de novembre.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10. TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL.

Període voluntari. Del 2 de juny al 3 d'agost.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11. TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.

E

Període voluntari. Del 2 de juny al 3 d'agost.

C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19.TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LESRESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DEQUALSEVOL MENA (GUALS).

Període voluntari. Del 2 de juny al 3 d'agost.

B) LES MODALITATS, LLOCS, DIES I HORES D'INGRÉS.

D'acord amb la Guia del contribuent sobre els impostos que gestiona l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) perdelegació de l'Ajuntament.

C) L'advertència de que transcorregut el termini d'ingrés, els deutes seran exigits per la via de constrenyiment imeritaran el recàrrec de constrenyiment i, en el seu cas, les costes que es produeixin.

SEGON.- Aprovar el calendari fiscal que ha de regir en l'exercici 2017 en quan a tributs no delegats establint els terminis de pagament en període voluntari de la forma següent:

A) EL TERMINI D'INGRÉS.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES OATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'US PUBLIC I INDUSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGESCINEMATOGRÀFICS (MERCAT).

REBUTS DOMICILIATS. Es podrà sol·licitar fins el 3 de març.

1r termini (25%) 05 de maig.

2n termini (25%) 07 de juliol.

3r termini (25%) 06 d'octubre.

4t termini (25%) 01 de desembre.

REBUTS NO DOMICILIATS:

1r termini pagament (50%).- Període voluntari. De l'7 d'abril al 9 de juny.

2n pagament (50%).- Període voluntari. (*) Del 7 de juliol al 8 de setembre.

(*) El pagament d'aquesta fracció podrà realitzar-se a partir del 07/04/2017.

B) LES MODALITATS D'INGRÉS.

A qualsevol agència de l'entitat col·laboradora.

Banc Sabadell

Núm. de compte: 0081-1620-35-0001050215.

Codi IBAN: ES31 0081 1620 35 000105 0215.

C) ELS LLOCS, DIES I HORES D'INGRÉS.

A qualsevol de les agències de l'entitat col·laboradora, en horari bancari d'obertura al públic.

D) L'advertència de que transcorregut el termini d'ingrés, els deutes seran exigits per la via de constrenyiment imeritaran el recàrrec de constrenyiment i, en el seu cas, les costes que es produeixin.

TERCER.- Publicar l'EDICTE d'aprovació del calendari fiscal al Butlletí Oficial de la Província i exposar-lo al taulelld'anuncis de la Corporació."

Cubelles, 16 de novembre de 2016

L'alcaldessa presidenta, Rosa M. Fonoll i Ventura

En dono fe, la secretària general, Carme López-Feliu i Font

V