Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de les modificacions dels articles 11, 12, 14 i 23 de l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària al mercats setmanals de Cornellà de Llobregat
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

EDICTE

Aprovada definitivament les modificacions dels articles 11, 12, 14 i 23 de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Vendano Sedentària al Mercats Setmanals de Cornellà de Llobregat, aprovada inicialment mitjançant acord plenari adoptat eldia 21 de juliol de 2016.

En conformitat amb el que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,es procedeix a la publicació íntegra del seu text, als efectes de la seva entrada en vigor al cap dels quinze dies de laseva publicació total.

...

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA AL MERCATS SETMANALS DECORNELLÀ DE LLOBREGAT.

Article 11.

Les autoritzacions són transmissibles i tenen una durada mínima de quinze anys per tal de permetre l'amortització de lesinversions i una remuneració equitativa dels capitals invertits i prorrogables expressament per períodes idèntics.

Les autoritzacions s'extingiran, sense que això generi dret a cap indemnització o compensació, en els següentssupòsits:

a) Exhauriment del termini pel qual fou inicialment atorgada, llevat de pròrroga.

b) Renúncia expressa i escrita formulada pel o per la titular.

c) A conseqüència d'una resolució ferma recaiguda en un procediment sancionador, motivat per la comissió d'infraccionsdegudament tipificades que comportin aparellada la revocació de l'autorització.

d) A conseqüència d'un procediment de revocació de l'autorització per incompliment de les condicions per a l'exercici dela venda no sedentària en mercats de marxants.

e) Per mort, incapacitat o dissolució de la persona jurídica, sens perjudici de la possibilitat de transmissió prevista en l'article 12 de la present ordenança.

Article 12.

12.1 Les autoritzacions només són transmissibles si es mantenen les condicions de l'autorització que es transmet, peltermini que resti de l'autorització o de la pròrroga, amb la comunicació prèvia del cedent a l'ajuntament, i sens perjudicide la capacitat d'inspecció i comprovació per a la validació..

En tot cas, el cessionari ha de presentar una declaració responsable conforme compleix amb totes les condicionsexigides per a l'exercici de la venda no sedentària en el lloc que adquireix.

12.2 Les autoritzacions només es poden transmetre en els supòsits següents:

a) Per cessament voluntari de l'activitat professional de venda no sedentària en tots els mercats, sempre que hagintranscorregut 5 anys de la seva obtenció. El transmetent no pot tornar a optar a cap nova llicència en el mateix mercatdurant un període de 5 anys en cas que es reincorpori a l'activitat professional de venda no sedentària.

b) Per situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del marxant, com els casos d'incapacitat permanent total en relació amb l'exercici de la venda no sedentària, incapacitat permanent absoluta, gran invalidesa o situacions anàloguesE

degudament acreditades.

C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Cas de malaltia no hi haurà lloc a la transmissió sinó a substitució degudament autoritzada per aquest Ajuntament. Lamalaltia es justificarà mitjançant el corresponent informe de baixa mèdica i cas de ser necessari, es renovarà lajustificació trimestralment. Aquests casos no podran allargar-se més d'un any.

c) Per mort de la persona titular. En aquest supòsit, l'autorització pot ser transmesa d'acord amb les disposicionstestamentàries i successòries. El successor o successora ha de comunicar a l'ajuntament, en el termini de dos mesos, lamort del titular, adjuntant una còpia del pertinent títol successori, i presentar una sol·licitud perquè se li transmetil'autorització. Si concorren diversos beneficiaris del causant, s'ha d'acompanyar la sol·licitud amb un escrit on costi larenúncia expressa del dret de la resta a favor del sol·licitant de l'autorització.

Article 14.

L'ajuntament lliurarà una targeta acreditativa de l'autorització on figurarà el seu període de vigència, l'indret on had'exercir-se l'activitat, les dimensions, les dades del titular, el mercat, els horaris, les dates i també els productesconcrets per als quals es vàlida, el titular de la qual l'haurà de tenir en lloc visible a la parada per poder ser comprovada.

Si transcorregut el termini de dos mesos no s'aporta la documentació pertinent, s'entendrà que no l'interessa, i quedaràsense efecte l'autorització.

Article 23.

La llicència d'ús de les vies públiques per a instal·lació de llocs de venda concedeix el dret el seu titular a la reservad'una superfície determinada que li assignarà i marcarà l'Administració Municipal, segons l'estructura que es donarà alsllocs de venda al públic.

Aquesta superfície estarà limitada per un màxim de 8 metres lineals i 2,5 metres lineals a fons.

Les dimensions de les parades han de preservar els portals i les entrades dels comerços lliures d'obstacles, Per raons de seguretat, entre cada parada hi ha d'haver una separació mínima de 0'50 metres, i les mercaderies en cap caps nopoder estar directament dipositades sobre el terra.

...

Cornellà de Llobregat, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, p. d. f., la secretària general, Carmen Alonso Higuera