Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte de les obres d'adequació de la zona de jocs infantils existent a la plaça Almeda la Vella
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en sessió celebrada el dia 21 d'octubre de 2016 vaacordar entre d'altres, aprovar inicialment el projecte d'obres següent:

"Obres d'adequació de la zona de jocs infantils existent a la Plaça Almeda la Vella de Cornellà de Llobregat" amb un pressupost estimat de 110.126,22 EUR(IVA no inclòs) i 133.252,73 EUR(IVA inclòs).

Sotmetre l'aprovació de l'esmentat projecte a informació pública mitjançant inserció d'edicte al Butlletí Oficial de laProvíncia i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel període de trenta dies, així com al Butlletí d'InformacióMunicipal i al Tauler d'Anuncis de la Corporació, per tal que les persones que es considerin interessades puguinefectuar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients.

Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagin presentat al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que suposinmodificacions als projectes, aquests s'entendran definitivament aprovats. Cornellà de Llobregat, 18 de novembre de 2016

L'alcalde, per delegació de firma segons Decret núm. 4684/16 de 27/10/16, la cap d'Àrea de Gestió d'Activitats,Ordenances i Adm. Espai Públic, Carme Costafreda Roda