Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits de Cornellà de Llobregat i de mesures contra el seu ús anòmal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

EDICTE

Aprovada definitivament l'Ordenança Municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits de Cornellà de Llobregat ide mesures contra el seu ús anòmal, aprovada inicialment mitjançant acord plenari adoptat el dia 21 de juliol de 2016.

En conformitat amb el que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,es procedeix a la publicació íntegra del seu text, als efectes de la seva entrada en vigor al cap dels quinze dies de laseva publicació total.

Ordenança Municipal reguladora del procediment sobre verificació d'habitatges buits de Cornellà de Llobregat i demesures contra el seu ús anòmal.

PREÀMBUL.

Mitjançant l'aprovació d'aquesta ordenança l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat s'adhereix al moviment social ques'està produint des de que la situació de recessió econòmica està impactant en la vida de milers de persones, que com conseqüència dels canvis que s'han produït en la renda disponible de les famílies no poden cobrir les necessitatsbàsiques i entre ells, l'habitatge és una de les més importants.

La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica de l'habitatge, contrasta amb elshabitatges en desús que acumulen alguns tenidors, que en molts casos no es posen a disposició de les famílies.

La voluntat municipal és incidir de forma clara en la funció social de l'habitatge en les situacions en que no s'acompleixi ide conformitat amb la llei 18/2007, de dret a l'habitatge, considera oportú aprofundir en la tasca de cercar habitatges quees puguin considerar buits.

Des de l'Ajuntament i, arran de la intervenció dels diferents serveis municipals, s'han constatat una sèries decircumstàncies derivades o correlacionades amb l'existència d'habitatge buit que motiven i justifiquen la redacciód'aquesta ordenança:

1.- Famílies en risc d'exclusió social amb necessitat residencial, detectades per part dels serveis socials municipals.

2.- Demanda exclosa de famílies que tot i tenir ingressos no s'adeqüen a la seva renda disponible.

3.- Ús anòmal o indegut que es dóna en els habitatges buits.

L'ordenança s'atén a la regulació que fa la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge i concreta el que es faen cada fase que estableix la normativa, fixant uns criteris pel programa d'inspeccions que regirà l'actuació municipal,amb la voluntat de mobilitzar l'habitatge buit en funció de la demanda existent.

L'ordenança s'estructura en quatre capítols i dues disposicions finals.

El capítol primer estableix les disposicions generals: defineix l'objecte i la finalitat de l'ordenança, així com alguns delsconceptes a tenir en compte en la seva aplicació.

El capítol segon s'ocupa de les actuacions prèvies, les fases de detecció i comprovació que regula la Llei de l'habitatge, que són aquelles en què l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat té coneixement d'indicis que un habitatge està buit i

realitza comprovacions. També fa referència al programa d'inspecció d'habitatges buits que fixarà els criteris de lesinspeccions.

El capítol tercer regula el procediment per a la declaració d'ús anòmal de l'habitatge com habitatge buit per tractar-se d'un habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per u n termini de més de dos anys, des de la seva incoació fins a la imposició de multes coercitives.

El capítol quart regula el supòsit d'habitatges que es detecten com a buits per un termini de temps inferior a 2 anys.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Finalment, la disposició final primera fixa l'entrada en vigor de l'ordenança i la disposició final segona fixa que lamodificació de normes de rang superior tindrà els efectes pertinents sobre els preceptes d'aquesta ordenança sensenecessitat de reforma expressa.

ÍNDEX.

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1: Objecte.

Article 2: Finalitat.

Article 3: Concepte d'habitatge buit.

Article 4: Causes justificades perquè un habitatge romangui desocupat permanentment, per un termini de més de dosanys.

Article 5: Subjecte de l'obligació.

CAPÍTOL II: ACTUACIONS PRÈVIES.

Article 6: Programa d'inspecció d'habitatges buits.

Article 7: Detecció. Inspecció.

Article 8: Informe d'inspecció.

CAPÍTOL III: EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE SITUACIÓ ANÒMALA D'HABITATGE BUIT.

Article 9: Requeriment previ.

Article 10: Incoació.

Article 11: Resolució.

Article 12: Multes coercitives.

CAPÍTOL IV: MESURES DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ.

Article 13: Desocupació permanent per un termini de menys de dos anys.

DISPOSICIONS FINALS.

Primera.- Entrada en vigor.

Segona.- Adaptació.

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1.- Objecte.

La present ordenança té per objecte regular la tramitació comuna a tots els expedients de verificació d'ús anòmal del'habitatge en cas d'habitatge buit.

En tot allò que no sigui objecte de la regulació especifica d'aquesta ordenança, el procediment es regirà per la Llei30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú fins

l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú a les Administracions Públiques iN

la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del Sector Públic; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de V

procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge; el Pla per al dret a l'habitatge i la normativa vigent de règim local.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Article 2.- Finalitat.

La finalitat de l'ordenança és detectar l'existència d'habitatge buit, i aconseguir la seva mobilització per part de lapropietat o del titular d'un dret real d'atribució del dret d'ús sobre l'immoble.

Article 3.- Concepte d'habitatge buit.

Es defineix com a habitatge buit l'habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per untermini de més de dos anys.

Article 4.- Causes justificades perquè un habitatge romangui desocupat permanentment, per un termini de més de dosanys.

Són causes justificades de desocupació permanent, entre d'altres:

1.- El trasllat per raons laborals.

2.- El canvi de domicili per un situació de dependència.

3.- El fet que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent de resolució.

Article 5.- Subjecte de l'obligació.

El responsable de donar compliment a l'obligació d'ocupació de l'habitatge buit és la propietat o el titular d'un dret reald'atribució del dret d'ús sobre l'immoble.

CAPÍTOL II: DISPOSICIONS PRÈVIES.

Article 6.- Criteris d'inspecció d'habitatges buits.

D'acord amb les necessitats de mobilització d'habitatge que hi ha a la ciutat, s'estableixen els criteris d'inspecció dels mateixos que seran:

1. Habitatges incorporats al Registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupants sense títol habilitant de l'Agència del'Habitatge de Catalunya.

2. Habitatges en edificis que hagin estat objecte d'un expedient per patologies i/o deficiències que donen lloc aproblemes de seguretat.

3. Habitatges en edificis que hagin estat objecte d'un expedient per problemes de salubritat.

4. Habitatges en edificis amb problemes de convivència.

5. Habitatges en edificis amb problemes ornamentals.

Article 7.- Detecció. Inspecció.

7.1 La fase de detecció és aquella en que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat recull indicis per detectar els habitatgesbuits.

En la detecció de la desocupació s'utilitzaran especialment les següents fonts de dades:

a) Les dades del padró d'habitants i d'altres registres públics de residents ocupants.

b) Dades cadastrals.

També, si s'escau, es comprovarà la propietat de l'habitatge i es sol·licitarà nota simple al Registre de Propietat si les N

dades anteriors resulten insuficients o contradictòries.

V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Addicionalment també es recolliran informacions procedents de:

c) Els treballs de cerca efectuats pels serveis municipals per a aquesta tasca de detecció.

d) Les declaracions o els actes propis del titular de l'habitatge o d'altres ocupants de l'edifici (veïns).

e) Les declaracions i les comprovacions del personal al servei de les administracions públiques que té atribuïdes lesfuncions d'inspecció en aquesta matèria i dels agents de l'autoritat en general.

f) La negativa injustificada del titular o la titular de l'habitatge o de l'immoble a facilitar les comprovacions del'Administració, si no hi ha cap causa versemblant que la fonamenti i si, a més, consten altres indicis de mancad'ocupació.

g) Els anuncis publicitaris.

7.2 La fase d'inspecció es realitzarà mitjançant presència de l'inspector in situ que durà a terme un comprovació ocularde l'habitatge i de l'entorn i aixecarà acta descriptiva dels fets. A part de la descripció dels fets i circumstànciesobservats hi constaran les manifestacions dels veïns, així com qualsevol altra dada que estimi rellevant.

En aquesta fase es podrà requerir la col·laboració de la Policia Local, la qual podrà comprovar si l'habitatge està ocupato no i en remetrà acta al Servei competent.

Si l'acta policial constata que l'habitatge està desocupat, es procedirà a obrir expedient administratiu per tal de verificarl'ús anòmal de l'habitatge i declarar aquesta situació.

Article 8.- Informe d'inspecció.

Un cop finalitzada aquesta part, totes les actuacions es reflectiran en una acta d'inspecció que gaudirà de presumpcióde certesa a efectes probatoris.

Aquesta acta es completarà amb un informe que contindrà totes les dades recollides en la fase de detecció i decomprovació pels diferents departaments municipals que hagin intervingut en la comprovació d'habitatge desocupat.

Aquest informe ha de concloure si l'habitatge, d'acord amb la informació constatada, està desocupat o no i donarà lloc al'obertura d'expedient de verificació d'habitatge buit.

CAPÍTOL III: EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE SITUACIÓ ANÒMALA D'HABITATGE BUIT.

Article 9.- Requeriment previ.

En cas que l'informe emès conclogui que l'habitatge està desocupat per més de dos anys o no es pugui determinar eltermini de desocupació, es realitzarà un requeriment a la propietat de l'habitatge per tal que procedeixi a la sevaimmediata ocupació, mitjançant el règim d'ús que consideri adient.

En aquest requeriment, l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, requerirà l'adopció de les mesures necessàries per evitarla seva desocupació a la vegada que oferirà l'alternativa de cedir l'habitatge buit detectat perquè sigui cedit per lloguersocial, de conformitat amb les necessitats detectades per part de Serveis Socials de l'Ajuntament.

S'atorgarà un mes d'audiència, a comptar de l'endemà de recepció de la notificació d'aquest requeriment, a l'interessat al'efecte que pugui formular al·legacions i presentar quants documents o justificacions estimi pertinents en defensa delsseus drets.

Transcorregut el termini concedit sense que s'hagin presentat al·legacions o, en el cas que s'hagin presentat, fins el diasegüent a la recepció de la notificació per la qual es resolguin, l'interessat tindrà un termini màxim d'un mes percomunicar a aquesta administració l'acceptació de l'oferiment de cessió per a lloguer social, de conformitat amb allòestablert a l'article 42.4 de la llei del dret de l'habitatge.

S'advertirà que, un cop transcorregut el termini indicat sense que la propietat hagi procedit a la immediata ocupació deN

l'habitatge o alternativament l'hagi posat a disposició per a lloguer social, s'incoarà el corresponent expedient per laV

utilització anòmala de l'habitatge.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Article 10.- Incoació.

La resolució que incoarà l'expedient traslladarà l'informe emès pels serveis municipals i donarà un termini d'audiència de15 dies a l'interessat per formular al·legacions, aportar documentació i proposar les proves que consideri adients.

El procediment s'instruirà amb els informes emesos i la pràctica de les proves que hagin estat proposades perl'interessat i admeses.

Article 11.- Resolució.

Transcorregut el termini indicat, si no es realitzen al·legacions o queda acreditat que es dóna el supòsit de desocupaciópermanent per un període de més de dos anys sense causa justificada, es declararà la situació de desocupaciópermanent, es procedirà a liquidar la taxa d'inspecció d'acord amb el que s'establirà en l'ordenança fiscal corresponent, ies requerirà l'adopció de mesures efectives per a la mobilització de l'habitatge amb advertiment de la possibilitatd'imposició de multes coercitives.

Aquestes mesures s'hauran d'adoptar en un termini que serà de 15 dies a un mes, segons estableixi el requeriment, icaldrà que s'aporti a l'expedient l'acreditació del seu compliment.

Article 12.- Multes coercitives.

Un cop realitzada la incoació de l'expedient sense que l'interessat procedeixi a acreditar el seu compliment, es procediràa la imposició de multes coercitives.

El nombre màxim de multes coercitives és de tres. L'import de la primera serà de 3.000 EUR, el de la segona serà de6.000 EUR, i el de la tercera serà de 9.000 EUR, les quals de conformitat amb allò que disposa l'article 113 de la Llei deldret a l'habitatge, es podran imposar amb una periodicitat mínima d'un mes.

CAPITOL IV: MESURES DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ.

Article 13.- Desocupació permanent per un termini de menys de dos anys.

En el supòsit de detectar una desocupació permanent inferior a dos anys, l'Ajuntament informarà a la propietat deltemps que li consta que l'habitatge es buit i del termini des del qual es dóna aquesta circumstància. Tambél'assabentarà de les mesures de foment per a la seva ocupació, de l'obligació d'ocupació de l'habitatge, així com delseguiment que es farà per comprovar l'ocupació efectiva un cop transcorregut el termini de més de dos anys.

Altrament també se l'informarà que en qualsevol moment pot acreditar davant l'Ajuntament l'ocupació de l'habitatge.

DISPOSICIONS FINALS.

Primera.- Entrada en vigor.

La present ordenança entrarà en vigor als quinze dies a comptar de l'endemà de la darrera comunicació o de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del seu text íntegre, de conformitat amb l'article 66 delReglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Règim Local.

Els efectes d'aplicació d'aquesta Ordenança es produiran sobre tots els expedients iniciats amb posterioritat a l'entradaen vigor de la mateixa, i sobre aquells on encara no s'hagi declarat la desocupació permanent en aplicació de l'article 11d'aquesta norma.

Segona.- Adaptació.

Com és preceptiu, la modificació de normes de rang superior tindrà els efectes pertinents sobre els preceptes d'aquestaordenança, sense necessitat de reforma expressa.

Cornellà de Llobregat, 16 de novembre de 2016

L'alcalde, p. d. f., la secretària general, Carmen Alonso Higuera

V