Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 19/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Corbera de Llobregat

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 d'octubre de 2016, va aprovar l'expedient de modificació de crèditsnúm. 19/2016, del Pressupost de l'Ajuntament. El corresponent edicte d'aprovació inicial va aparèixer publicat al ButlletíOficial de la Província de Barcelona de data 3 de novembre de 2016. Durant el termini d'exposició al públic no s'hapresentat cap reclamació, motiu pel qual cal considerar aprovat definitivament l'expedient tramès.

De conformitat amb el que preveu l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el textrefós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es fa públic el resum per capítols de les esmentades modificacions:

Import

Estat de despeses

Suplement de crèdit:

Cap. 6

Inversions reals

28.739,48

Total

28.739,48

Total aplicacions

28.739,48

Import

Estat d'ingressos

Augment de les previsions d'ingressos:

Cap. 8

Actius financers

28.739,48

Total

28.739,48

Total recursos

28.739,48

Corbera de Llobregat, 25 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Montserrat febrero i Piera