Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació per a la contractació de les obres de reparació i consolidació estructural del pavelló municipal d'esports, fase 1
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Corbera de Llobregat

ANUNCI de licitació per a la contractació de les obres de reparació i consolidació estructural del pavelló municipald'esports, fase 1

Per la Junta de Govern Local, en data 21 de novembre de 2016, s'ha incoat l'expedient per a la contractació d'obressegüent:

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Corbera de Llobregat.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.

c) Expedient: AJCOR010114/2016.

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: execució de les obres i actuacions necessàries per a la reparació i consolidació estructural delpavelló municipal d'esports, fase 1, en els termes i condicions especificats en el projecte global aprovat el 18 de generde 2016, i la separata de la fase 1 aprovat el 21 de novembre de 2016 i que formen part d'aquest contracte.

b) Lloc de l'execució: Pavelló municipal d'esports. Carrer de Josep Tarradellas, s/n.

c) Termini d'execució: 4 mesos.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: urgència.

b) Procediment: obert no subjecte a regulació harmonitzada.

4. Pressupost base de licitació.

a) Import total: 333.486,04 EUR, 21 % d'IVA exclòs.

5. Garanties.

a) Provisional: no se n'exigeix.

b) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació.

a) Plec i projecte: Perfil del contractant de la pàgina web de l'Ajuntament www.corberadellobregat.cat.

b) Data límit d'obtenció de documents i informació: Fins l'últim dia de presentació de sol·licituds.

7. Presentació d'ofertes.

a) Data límit de la presentació: El dia que es compleixin 13 dies naturals a comptar del següent a la publicació delpresent anunci que aparegui en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

b) Documentació a presentar: Especificada en el plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de la presentació: Registre General de l'Ajuntament (edifici OAC, c. La Pau, 4) de dilluns a dijous de 8.15 a 20.00

hores i divendres de 8.15 a 14.00 hores.

d) Admissió de variants: No. 8. Despeses.

a) Anuncis: A compte de l'empresa adjudicatària.

E

b) Compulsa de documents: 1,30 EUR per compulsa.

C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

9. Obertura de les ofertes.

a) Lloc: Ajuntament de Corbera de Llobregat.

b) Data i hora: es concretarà en el perfil del contractant.

Corbera de Llobregat, 21 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera