Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua de l'av. Centenari Amadeu Vives
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Collbató

EDICTE

La Junta de Govern Local reunida en la sessió de data 7 de novembre de 2016, aprovà inicialment el Projecte d'obres de "Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua a l'Avinguda Centenari Amadeu Vives ?àmbit delimitat entre el Passeigde la Generalitat i Avinguda Montserrat", amb un import total previst de despesa de 75.803,58 EUR (21% d'IVA a part).

L'esmentat projecte es sotmet a informació pública amb la inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al DOGC i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal, durant el termini de trenta dies, comptatsdes del dia següent al de la publicació del darrer anunci d'exposició en les publicacions oficials.

Durant el període d'exposició pública els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos al'article 37 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals ? ROAS -, podran examinar l'expedient i presentar-

hi les al·legacions que estimin oportunes a les oficines de l'Ajuntament, en horari d'atenció al públic, de dilluns adivendres de 9 a 14 hores i els dijous de 17 a 19 hores. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l'acord adoptat esdevindrà definitivament aprovat.

Collbató, 14 de novembre de 2016

L'alcalde president, Miquel Solà Navarro