Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Termini de pagament voluntari de la taxa de cementiri municipal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cervelló

EDICTE

En compliment del que disposa l'article 24 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglamentgeneral de recaptació, en relació als articles 62.3 i 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i a l'article 15 de l'Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals,es fa públic que per Decret de la regidora delegada d'Hisenda núm. 1165/2016 de 9 de novembre s'ha aprovat elcalendari fiscal per a l'exercici de 2017, la publicació del qual, a excepció de la taxa de cementiri municipal, correspon a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en atenció al Conveni de delegació de les funcions degestió i recaptació dels tributs locals i altres ingressos de dret públic municipals signat amb dit Organisme.

En conseqüència, el present edicte té la funció de donar publicitat al termini de pagament en període voluntari de la taxa de cementiri municipal, en quant a la conservació i neteja, i aquests efectes es fan constar els extrems següents:

a) Termini d'ingrés: Del 15 de setembre de 2017 al 15 de desembre de 2017, ambdós inclosos.

b) Mitjans de pagament:

- Efectiu.

- Xec conformat o certificat.

- Domiciliació bancària.

- Transferència bancària.

c) Llocs de pagament i de realització de tràmits:

- Oficina d'administració del cementiri.

- Entitat col·laboradora: Caixabank, SA ("La Caixa").

Així mateix, s'adverteix que transcorregut el termini d'ingrés assenyalat sense que els deutes hagin estat ingressats,aquests seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu,els interessos de demora, i en el seu cas, les costes que es produeixin.

Cervelló, 11 de novembre de 2016

L'alcalde, José Ignacio Aparicio Ciria

Davant meu, la secretària acctal., Montserrat Bartol Mir