Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament interí
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cervelló

EDICTE de l'Ajuntament de Cervelló sobre un nomenament interí

Es fa públic que per Decret del Regidor de Recursos Humans de data 31 d'octubre de 2016 s'ha nomenat a la senyoraSaray Pintor Yepes per cobrir, en règim interí, una plaça de l'Escala d'Administració general, subescala auxiliar, grup detitulació C2 i el seu corresponent lloc de treball de gestora de suport administratiu de l'Ajuntament de Cervelló ambefectes del dia 2 de novembre i fins el dia 31 de desembre de 2016, d'acord amb l'article 10.1.d) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Cervelló, 14 de novembre de 2016

El regidor de Recursos Humans, Juan Santiago ValeaDavant meu, la secretària accidental, Montserrat Bartol Mir