Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 42/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

EDICTE

Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en data 24 de novembre de 2016, l'expedient demodificació de crèdits núm. 42/2016, estarà exposat al públic als Serveis Econòmics de l'Ajuntament durant el termini dequinze dies comptats des de la data de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, període durant el qual espodrà examinar per qualsevol habitant del terme o persona interessada i presentar en contra les al·legacions que estimiconvenients, de conformitat amb l'article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el TextRefós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.

Si no es presenta cap reclamació, l'expedient es considerarà definitivament aprovat. En cas contrari el Ple del'Ajuntament disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

Cerdanyola del Vallès, 25 de novembre de 2016

La secretària general, Aurora Corral García