Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del servei de defensa i assistència jurídica en l'àmbit del dret administratiu amb especial incidència en el dret urbanístic
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cercs

ANUNCI de licitació

De conformitat amb l'acord de Ple del dia 2 de novembre de 2016, i mitjançant el present anunci s'efectua convocatòria procediment obert, atenent a l'oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació, per al'adjudicació del contracte del servei de defensa i assistència jurídica en l'àmbit del dret administratiu amb especialincidència en el dret urbanístic, amb les següents dades:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de informació: a) Ajuntament de Cercs.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Secretaria.

2) Domicili: Carretera de Ribes, 20.

3) Localitat i codi postal: Cercs 08698.

4) Telèfon: 93 824 78 90.

5) Telefax: 93 824 79 91.

6) Correu electrònic: cercs@diba.cat.

7) Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.cercs.cat.

d) Número d'expedient: 1.5.13/2016.

2. Objecte del Contracte:

a) Tipus: serveis jurídics.

b) Descripció: defensa i assistència jurídica en l'àmbit del dret administratiu amb especial incidència en el dret urbanístic,la codificació del qual és CPV 7911100000-5.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Criteris d'adjudicació: La màxima puntuació que es pot obtenir és de 100 punts i es desglossa de la manera següent:60 punts s'avaluen amb criteris de forma automàtica i 40 punts mitjançant criteris de judici de valor.

A. Criteris quantificables automàticament: Preu, fins a un màxim de 60 punts (sobre B):

L'oferta amb un descompte més alt puntuarà amb 60 punts, la resta d'ofertes es puntuaran proporcionalment d'acordamb la fórmula següent:

P = 60 * (percentatge de descompte més alt de tots els licitadors/percentatge de descompte ofert pel licitador/a)

El percentatge de descompte és sobre els preus unitaris establerts en la clàusula quarta d'aquest plec.

Les valoracions seran fins a 2 xifres decimals.

B. Criteris la ponderació dels quals depengui d'un judici de valor (sobre C):

Criteris la quantificació dels quals depèn d'un judici de valor, fins a un màxim de 40 punts.

1.- Presentació d'una Memòria on s'exposarà de forma detallada, la metodologia de treball i l'organització de l'execuciódel contracte que satisfaci l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat en la prestació del serveis. Aquesta memòria no podrà excedir de deu folis tamany Din A4. Es puntuarà amb un màxim de 20 punts.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

2.- Valor tècnic de la prestació: mitjans tècnics, humans i materials que el licitador es compromet a adscriure al'execució del contracte, es valorarà entre d'altres, el perfil professional dels membres de l'equip així com la formació,coneixements i praxis en l'àmbit del dret urbanístic. Es puntuarà amb un màxim de 20 punts.

En cas d'empat en el còmput global de la puntuació, es tindrà en compte la puntuació econòmica.

4. Valor estimat del contracte: 51.840 EUR, més IVA de 10.886,40 EUR, amb un total de 62.726,40 EUR. El valorbenvolgut ascendeix a la quantia de 57.600 EUR (IVA exclòs), tenint en compte les possibles pròrrogues i modificacionsdel mateix.

5. Garanties exigides:

Provisional: no n'hi ha.

Definitiva: garantia d'un 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.

6. Requisits específics del contractista:

a) Classificació: no es necessita.

b) Solvència econòmica i financera: Per acreditar la solvència econòmica i financera, sense perjudici que per raonsjustificades puguin presentar qualsevol altra documentació considerada suficient per l'Ajuntament:

- Justificant de l'existència d'una pòlissa d'assegurança d'indemnització de riscos professionals amb una garantia fins a500.000 EUR per tal de cobrir la responsabilitat civil derivada de l'activitat professional.

- Declaració sobre el volum global de negoci i, si s'escau, sobre volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent al'objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inicide les activitats de l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències de l'esmentat volum de negocis.

c. Solvència tècnica i professional: La solvència tècnica o professional dels empresaris haurà d'apreciar-se tenint encompte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, i per aquest contracte es precisa com acondicions mínimes de solvència tècnica a acreditar els següents requisits:

A) Ser llicenciats en Dret, degudament col·legiats per a l'exercici de l'advocacia, de conformitat amb la Llei Orgànica delpoder judicial i acreditar una experiència professional mínima de 10 anys en l'assessorament i defensa jurídica en el dretadministratiu que s'haurà d'acreditar pels mitjans següents:

- Currículum on constin les titulacions acadèmiques i professionals i el títol de la llicenciatura en Dret.

- Certificat del col·legi professional com a exercent per a la pràctica de l'advocacia.

- Una relació dels principals serveis o treballs realitzats els últims deu anys que inclogui import, dates i el destinataris,públic o privat, d'aquests. Els serveis o treballs efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, i si es tractés d'un subjecte privat, mitjançant declaració de l'empresari.

- Indicació del personal integrat o no a l'empresa i el personal que es destinarà a l'execució del contracte, titulacionsacadèmiques i professionals i acreditació de l'experiència en treballs similars. En el cas de ser professional individual,indicar com garantirà l'assistència i defensa jurídica en períodes com baixes per malaltia, vacances, etc. Aquestpersona/es han de complir els mateixos requisits que el licitador.

7. Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: vint dies naturals, a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil del Contractant.

b) Lloc de presentació:

1. Dependència: Secretaria.

2. Domicili: Carretera de Ribes, 20.

3. Localitat i codi postal: Cercs 08698.

4. Correu electrònic: cercs@diba.cat.

8. Obertura d'ofertes:

a) Descripció: La mesa de contractació es constituirà en el tercer dia hàbil transcorregut el termini de presentació de les proposicions, i procedirà a l'obertura del sobre A "documentació administrativa", a les 12,00 hores.

E

b) Adreça: Sala de Plens de l'Ajuntament de Cercs. Carretera de Ribes, 20.

C

c) Localitat i codi postal: Cercs 08698.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

9. Despeses de publicitat: Seran a càrrec de l'adjudicatari. Cercs, 15 de novembre de 2016

L'alcalde, Jesús Calderer i Palau